5 mil. ku­na za lu­ku Tro­gir-So­li­ne

Po­dr­ška Mi­nis­tart­svo će su­fi­nan­ci­ra­ti i sa­na­ci­ju pris­ta­ni­šta u Su­pe­tru

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

U Split­sko­dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji 19. svib­nja 2016. pot­pi­san je Ugo­vor ko­jim će Mi­nis­tar­stvo pro­me­ta i po­mor­stva i in­fras­truk­tu­re su­fi­nan­ci­ra­ti iz­grad­nju tra­jek­t­ne lu­ke Tro­gir – So­li­ne s 5 mi­li­ju­na ku­na.

Tom pri­go­dom po­moć­ni­ca mi­nis­tra pro­me­ta Ja­dran­ka Fr­žop rek­la je da će Mi­nis­tar­stvo i da­lje nas­to­ja­ti su­fi­nan­ci­ra­ti luč­ka po­dru­čja otvo­re­na za jav­ni pro­met žu­pa­nij­skog zna­ča­ja, pre­poz­na­va­ju­ći lu­ke ko­je uvo­de red na po­mor­skom do­bru. Miš­lje­nja su da žu­pa­nij­ske Luč­ke upra­ve mo­gu naj­bo­lje us­pos­ta­vi­ti red na lo­kal­noj ra­zi­ni, iako no­vi za­kon još ni­je do­ne­sen. Rav­na­telj Luč­ke upra­ve Split­sko­dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je Do­ma­goj Ma­ro­ević je po­jas­nio da je ri­ječ o inves­ti­ci­ji vri­jed­noj 18 mi­li­ju­na ku­na.

Ra­do­vi su za­po­če­li u stu­de­nom 2015. a rok za­vr­šet­ka je ve­lja­ča 2017. Do­dao je i ka­ko će Mi­nis­tar­stvo su­fi­nan­ci­ra­ti i sa­na­ci­ju tra­jek­t­nog pris­ta­na u lu­ci Su­pe­tar ukup­ne vri­jed­nos­ti 2,1 mi­li­ju­na ku­na. Sa­na­ci­ja je tre­nut­no u pre­ki­du zbog tu­ris­tič­ke se­zo­ne, a bit će nas­tav­lje­na u lis­to­pa­du i za­vr­še­na do kra­ja 2016.

Ja­dran­ka Fr­žop, Zlat­ko Že­vr­nja i Do­ma­goj Ma­ro­ević

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.