Na­gra­đe­ni auto­ri naj­bo­ljih fo­to­gra­fi­ja

Na­tje­čaj ‘Vo­lim svo­ju žu­pa­ni­ju’

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

ve­li­koj dvo­ra­ni Sta­re grad­ske vi­jeć­ni­ce Gra­da Za­gre­ba Hrvatska za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja odr­ža­la je do­dje­lu na­gra­da u sklo­pu fo­to­na­tje­ča­ja “Vo­lim svo­ju žu­pa­ni­ju“na ko­ji je u ne­što vi­še od dva mje­se­ca pro­ved­be pri­jav­lje­no vi­še od 600 fo­to­gra­fi­ja auto­ra iz ci­je­le Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske.

“Li­je­po je vi­dje­ti ove pre­kras­ne fo­to­gra­fi­je na­ših žu­pa­ni­ja ko­je pred­stav­lja­ju sa­mo dje­lić ono­ga što Hrvatska ima za po­nu­di­ti. Dra­go nam je što su da­nas ov­dje s na­ma auto­ri naj­bo­ljih ra­do­va, sto­ga čes­ti­tam i nji­ma na tru­du i us­pje­hu. Va­ši će ra­do­vi obi­ći sve hr­vat­ske žu­pa­ni­je. Ovaj fo­to­na­tje­čaj po­ka­zao je sna­gu re­gi­onal­nog iden­ti­te­ta iz­ra­že­nu kroz pri­rod­ne lje­po­te i kul­tur­nu ba­šti­nu”, re­kao je pred­sjed­nik Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja Go­ran Pa­uk. Pr­vu na­gra­du pre­ma iz­bo­ru struč­nog ži­ri­ja osvo­ji­la je fo­to­gra­fi­ja Ve­li­mi­ra Mir­ta ko­ja pri­ka­zu­je pa­no­ra­mu Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je, a dru­go­na­gra­đe­na fo­to­gra­fi­ja Da­mi­ra Ba­sa­re vo­di nas u unu­traš­njost špi­lje.

Mo­ti­vi Por­ci­jun­ku­lo­va fo­to­gra­fa Stje­pa­na Hra­ni­lo­vi­ća od­ni­je­li su tre­će mjes­to, a če­t­vr­to mjes­to osvo­ji­la je sim­pa­tič­na fo­to­gra­fi­ja Tee Ki­đe­met. Bran­ka Ma­šić osvo­ji­la je pe­to mjes­to svo­jom fo­to­gra­fi­jom kra­jo­li­ka Kra­pin­sko­za­gor­ske žu­pa­ni­je.

PD

Go­ran Pa­uk na do­dje­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.