Vo­dos­pre­ma u Za­bo­ku

Inves­ti­ci­ja 20 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Žu­pan

Kra­pin­sko­za­gor­ske žu­pa­ni­je Želj­ko Ko­lar, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Hr­vat­skih vo­da Ivi­ca Pli­šić i di­rek­tor Za­gor­skog vo­do­vo­da Ma­rio Mi­ho­vi­lić obiš­li su gra­di­li­šte vo­dos­pre­me Za­bok. No­va vo­dos­pre­ma za­pre­mi­ne je 1500 pros­tor­nih me­ta­ra, a uz nju se sa­ni­ra i pos­to­je­ća vo­dos­pre­ma za­pre­miU ne 800 pros­tor­nih me­ta­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.