S Ma­đar­skom pro­tiv po­pla­va

Su­rad­nja Po­dru­čje ri­je­ke Mu­re

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

U svr­hu za­jed­nič­kog i odr­ži­vog uprav­lja­nja ri­je­kom te po­dru­čjem uz Mu­ru, Hrvatska i Ma­đar­ska kre­nu­le su u pro­jekt IPA CBCX HUHR Ma­đar­sko – hr­vat­ski hi­dro­graf­ski atlas za­jed­nič­kog di­je­la ri­je­ke Mu­re vri­je­dan 352.814 eu­ra, či­ji je glav­ni ko­ris­nik Di­rek­ci­ja vo­da za­pad­nog Pre­ko­du­nav­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.