Osi­gu­ra­ti vo­du za na­vod­nja­va­nje

Pro­jekt Ka­nal Du­nav-Sa­va

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Mi­nis­tar

Da­vor Ro­mić i žu­pan Bo­žo Ga­lić obiš­lu su cr­p­nu sta­ni­cu Ja­ru­ge. “Ovaj objekt bu­du­ća je pre­vod­ni­ca ka­na­la ko­jim će se osi­gu­ra­ti do­volj­ne ko­li­či­ne vo­de i za na­vod­nja­va­nje”, re­kao je Ga­lić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.