Naj­ve­ći sus­tav na­vod­nja­va­nja

Ka­pin­ci-Va­ška Uz ri­je­ku Dra­vu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

U ruj­nu će se u Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­skoj žu­pa­ni­ji otvo­ri­ti naj­ve­ći sus­tav na­vod­nja­va­nja u Hr­vat­skoj Sus­tav na­vod­nja­va­nja Ka­pin­ci – Va­ška. Ra­di se o po­vr­ši­ni ve­li­či­ne 1280 hek­ta­ra ko­ja se na­la­zi uz ri­je­ku Dra­vu, či­ja će vo­da na­vod­nja­va­ti plod­na sla­von­ska po­lja. Pro­jekt je vri­je­dan vi­še od 60 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.