Pre­ko 4 mil. kn za po­ljo­pri­vred­ni­ke

Po­moć Po­di­za­nje kon­ku­rent­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

U Va­ra­ždi­nu su pred­stav­lje­ne mje­re pre­ma ko­ji­ma će se do­dje­lji­va­ti bes­po­vrat­ne pot­po­re ma­le vri­jed­nos­ti u po­ljo­pri­vre­di na po­dru­čju Žu­pa­ni­je. Ri­ječ je o 4 do 5 mi­li­ju­na go­diš­nje, zna­či do 2020., oko 25 mi­li­ju­na ku­na. Ovim mje­ra­ma cilj je po­di­za­nje ra­zi­ne do­ho­dov­nos­ti i kon­ku­rent­nos­ti po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.