Ku­ka se po­ve­za­la s ki­ne­skom Mi­de­om

Ne­ma pre­se­lje­nja U ugo­vo­ru sto­ji odred­ba da se za­dr­že rad­na mjes­ta u Nje­mač­koj

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki pro­izvo­đač ro­bo­ta Ku­ka pot­pi­sao je inves­ti­cij­ski ugo­vor s Mi­de­om ko­jim se ki­ne­ska kom­pa­ni­ja obve­za­la, me­đu os­ta­lim, na du­lji rok za­dr­ža­ti Ku­ki­na sje­di­šta, tvor­ni­ce i rad­na mjes­ta u Nje­mač­koj, pri­op­ći­li su u uto­rak iz nje­mač­ke kom­pa­ni­je.

Pre­ma spo­ra­zu­mu ko­ji vri­je­di se­dam i pol go­di­na Mi­dea se obve­za­la da ne­će mi­je­nja­ti us­troj pos­lo­va­nja Ku­ke. Ki­ne­ska tvrt­ka ta­ko­đer je obe­ća­la da ne­će po­du­zi­ma­ti ni­ka­li­ko rad­nje ko­je bi do­ve­le do is­klju­či­va­nja Ku­ke s bur­ze, obja­vi­la je nje­mač­ka tvrt­ka.

Mi­dea je proš­log mje­se­ca za Ku­ku po­nu­di­la 4,5 mi­li­jar­di eu­ra, uzvi­tlav­ši pra­ši­nu na nje­mač­koj po­li­tič­koj sce­ni. Iz ki­ne­ske su kom­pa­ni­je u me­đu­vre­me­nu po­ru­či­li i da će Ku­ki omo­gu­ći­ti neo­vis­no pos­lo­va­nje i po­mo­ći im pri ši­re­nju u Ki­ni. Po­nu­da ki­ne­skog pro­izvo­đa­ča ku­ćan­skih apa­ra­ta svr­sta­la se ti­me me­đu naj­vred­ni­je ki­ne­ske po­nu­de za nje­mač­ke kom­pa­ni­je u sek­to­ru in­dus­trij­ske teh­no­lo­gi­je u va­lu po­nu­da u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci.

Odvo­je­no su iz nje­mač­kog pro­izvo­đa­ča ro­bo­ta iz­vi­jes­ti­li da su upra­va i nad­zor­ni od­bor di­oni­ča­ri­ma pre­po­ru­či­li pri­hva­ća­nje Mi­de­ine po­nu­de, oci­je­niv­ši po­nu­đe­nih 115 eu­ra po di­oni­ci fer ci­je­nom. Kom­pa­ni­ja Vo­ith ko­ja dr­ži če­t­vr­ti­nu di­oni­ca za sa­da is­ti­če ka­ko ni­je do­ni­je­la od­lu­ku ho­će li pri­hva­ti­ti po­nu­du. S dru­ge stra­ne, Fri­ed­helm Loh ko­ji dr­ži 10 pos­to sklon je pri­hva­ća­nju.

REUTERS

Po­nu­da za Ku­ku po­di­gla je na no­ge nje­mač­ku po­li­ti­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.