UNA­TOČ RAS­TU, PRIHODI

NIKEA RAZOČARALI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ni­ke je u pro­tek­lom tro­mje­se­čju os­tva­rio čis­tu do­bit od 846 mi­li­ju­na do­la­ra, 2,2 pos­to ma­nje ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju, jer naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač sport­ske opre­me te­ško bra­ni svo­je po­zi­ci­je u od­no­su na Adi­das i dru­ge ri­va­le. Pre­ma iz­vješ­ću, prihodi Nikea po­ras­li su u nje­go­vom fi­skal­nom tro­mje­se­čju, za­vr­še­nom s kra­jem svib­nja, za šest pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje go­di­nu da­na pri­je, na 8,24 mi­li­jar­de do­la­ra, dok su ana­li­ti­ča­ri oče­ki­va­li 8,28 mi­li­jar­di do­la­ra. Prihodi s ino­zem­nih tr­ži­šta pod pri­ti­skom su vi­so­kog te­ča­ja do­la­ra, što lo­še utje­če na sve ame­rič­ke mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je jer uma­nju­je cje­nov­nu kon­ku­rent­nost na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.