TUŽBOM ZBOG ČE­LI­KA

KINA PRI­JE­TI AME­RI­CI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Kina bi pred Svjet­skom tr­go­vin­skom or­ga­ni­za­ci­jom (WTO) mo­gla po­kre­nu­ti pos­tu­pak ka­ko bi za­šti­ti­la svo­ju in­dus­tri­ju če­li­ka, obja­vi­lo je mi­nis­tar­stvo tr­go­vi­ne, na­kon što su SAD upo­zo­ri­le da uvoz po­je­di­nih ka­te­go­ri­ja če­li­ka iz Ki­ne po­ga­đa ame­rič­ke pro­izvo­đa­če. Ame­rič­ka ko­mi­si­ja za me­đu­na­rod­nu tr­go­vi­nu obja­vi­la je proš­log pet­ka da uvoz ne­hr­đa­ju­ćeg če­li­ka iz pet ze­ma­lja, uklju­ču­ju­ći Ki­nu, šte­ti ame­rič­kim pro­izvo­đa­či­ma, što je za­vr­š­na fa­za u pos­tup­ku uvo­đe­nja an­ti­dam­pin­ških i an­ti­su­bven­cij­skih ca­ri­na.

Tr­go­vin­ski rat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.