BRUXEL­LES OTVA­RA JOŠ

I da­lje na me­ti IS­TRA­GA O GOOGLEU ////

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki sof­tver­ski div Go­ogle su­oča­va s no­vim kaz­na­ma Eu­rop­ske uni­je, ovaj pu­ta zbog pos­lo­va­nja s ogla­ša­va­njem, ka­za­li su upu­će­ni iz­vo­ri za agen­ci­ju AFP. Po­vje­re­ni­ca EU za tr­žiš­no na­tje­ca­nje Mar­gret­he Ves­ta­ger mo­gla bi već u ko­lo­vo­zu otvo­ri­ti dvi­je no­ve is­tra­ge pro­tiv Go­oglea, ka­za­li su iz­vo­ri pod uvje­tom da os­ta­nu ano­nim­ni. U fo­ku­su pr­ve is­tra­ge bi­lo bi Go­ogle­ovo unos­no pos­lo­va­nje s ogla­ša­va­njem dok bi dru­ga pro­du­bi­la pos­to­je­ću pro­vje­ru Go­oglo­vih us­lu­ga kup­nje na In­ter­ne­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.