Dvos­tru­ki uda­rac za Lon­don

Po­s­lje­di­ce Brexi­ta Ni­jem­ci do­ve­li u pi­ta­nje sta­tus fi­nan­cij­skog sre­di­šta

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Nje­mač­ki re­gu­la­tor fi­nan­cij­skih tr­ži­šta (Ba­fin) za­dao je Lon­do­nu kao fi­nan­cij­skom sre­di­štu dvos­tru­ki uda­rac, po­ru­čiv­ši mu da ne­će mo­ći bi­ti sjedište pla­ni­ra­nog europ­skog bur­zov­nog di­va na­kon što je Bri­ta­ni­ja od­lu­či­la iz­a­ći iz Eu­rop­ske uni­je, a ne­će mo­ći os­ta­ti ni sre­di­šte za tr­go­va­nje eu­ri­ma. Čel­ni­ka Ba­fi­na Fe­lix Hu­feld naj­vi­ši je duž­nos­nik ko­ji je jav­no is­klju­čio Lon­don kao

Sjedište no­vog bur­zov­nog di­va se­li u Nje­mač­ku?

mo­gu­će sjedište gru­pe ko­ja bi tre­ba­la nas­ta­ti udru­ži­va­njem De­ut­s­c­he Bör­sea i Lon­don Stock Exc­han­gea (LSE) na­kon što su Bri­tan­ci iz­gla­sa­li iz­la­zak iz Uni­je. Ja­ča­nju ne­iz­vjes­nos­ti u ve­zi bu­duć­nos­ti lon­don­skog Cityja do­dat­no pri­do­no­se iz­ja­ve duž­nos­ni­ka EUa da će Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka za­go­va­ra­ti da se kli­rin­ške tran­sak­ci­je u eu­ri­ma pre­ba­ce u euro­zo­nu u slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.