EU­ROP­SKE BUR­ZE U

PLU­SU I DRU­GI DAN

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na europ­skim su bur­za­ma i u sri­je­du ci­je­ne di­oni­ca po­ras­le, dru­gi dan za­re­dom, pa tr­ži­šta po­la­ko na­dok­na­đu­ju gu­bit­ke nas­ta­le ne­po­sred­no na­kon od­lu­ke Bri­ta­ni­je o iz­la­sku iz Eu­rop­ske uni­je. Lon­don­ski FTSE in­deks bio je oko 16 sa­ti na do­bit­ku dva pos­to, na 6260 bo­do­va, dok je fran­k­furt­ski DAX sko­čio 1,6 pos­to, na 9599 bo­do­va, a pa­ri­ški CAC 2,4 pos­to, na 4188 bo­do­va. Smi­ri­va­nje tr­ži­šta na­kon šo­ka zbog Brexi­ta po­naj­vi­še se za­hva­lju­je na­di ula­ga­ča u no­ve po­ti­caj­ne mje­re sre­diš­njih ba­na­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.