Nji­ho­ve pro­izvo­de ko­ris­ti vi­še od 50 mi­li­ju­na lju­di u svi­je­tu

Ju­re Ra­šić i Dra­go Ta­fra pro­du­ci­ra­ju vi­de­oigre u za­gre­bač­koj tvrt­ki Na­no­bit

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Ne sje­de u za­gu­še­noj ha­li već u ure­du u Za­gre­bu gdje stva­ra­ju je­dan od naj­ja­čih iz­voz­nih pro­izvo­da

Ju­re Ra­šić i Dra­go Ta­fra mo­der­ni su tvor­ni­ča­ri. Za raz­li­ku od dru­gih di­rek­to­ra tvor­ni­ca, ko­ji no­se pla­ve ku­te s dže­pi­ćem u ko­jem se nalazi teh­nič­ka olov­ka, tvr­dim fol­de­rom i ar­kom pa­pi­ra na ko­ji bi­lje­že raz­li­či­ti po­ka­za­te­lji o pro­izvod­nji, i ko­ji ra­de u za­glu­šu­ju­ćoj bu­ci me­ha­nič­kih po­gon­skih ha­la čes­to iz­lo­že­ni hlad­no­ći, Ju­re i Dra­go no­se ca­su­al odje­ću, sje­de u ve­se­lom i to­plom ure­du u Za­gre­bu, pre­pu­nom za­bav­nih sa­dr­ža­ja, raz­go­va­ra­ju pre­ko in­ter­ne­ta i stva­ra­ju pro­izvo­de ko­ji su do­sad ra­zi­gra­li i ra­zve­se­li­li 50 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka di­ljem svi­je­ta. Ju­re i Dra­go su pro­du­cen­ti mo­bil­nih iga­ra u naj­ve­ćem hr­vat­skom pro­izvo­đa­ču ra­ču­nal­nih iga­ra Na­no­bi­tu.

Sa­mo­za­ta­jan je to dvo­jac ko­ji uprav­lja pro­izvod­njom Na­no­bi­to­vih naj­us­pješ­ni­jih nas­lo­va. Ju­re Ra­šić, pro­du­ci­rao je Na­no­bi­to­ve nas­lo­ve Hol­lywo­od Story, ko­ji ima se­dam mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka, za­tim Su­per­star Li­fe, ko­ji ima osam mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka te Fa­shi­on De­sign Wor­ld ta­ko­đer s osam mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka. Ukup­no igre ko­je je pro­du­ci­rao Ju­re tre­nu­tač­no igra 23 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka di­ljem svi­je­ta. Vr­lo je ma­lo pro­izvo­da ko­ji su nas­ta­li u Hr­vat­skoj una­zad 25 go­di­na, a ko­ji ima­ju to­li­ko ko­ris­ni­ka. Za­pra­vo je­di­ni ko­ji se u svi­je­tu In­dus­tri­je 4.0 mo­že mje­ri­ti s tim us­pje­hom je Pho­toMath Da­mi­ra Sa­bo­la, ko­ji je ne­dav­no obja­vio da je pre­ma­šio 30 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka. No, za raz­li­ku od Na­no­bi­ta, ko­ji od mi­li­ju­na svo­jih ko­ris­ni­ka već stva­ra opip­ljiv pri­hod i do­bit, Pho­toMat­hu pra­va ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ja tek pred­sto­ji. Dra­go Ta­fra, ne­što je kra­će u Na­no­bi­tu, ni­je od go­to­vo sa­mog po­čet­ka, kao Ju­re Ra­šić. No, igre ko­je je on pro­du­ci­rao tre­nu­tač­no igra osam mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka.

Nje­gov Fa­shi­on City 2 od ve­lja­če do da­nas pri­vu­kao je vi­še od mi­li­jun ko­ris­ni­ka. To je 100 ti­su­ća no­vih ko­ris­ni­ka mje­seč­no. Na­jus­pješ­ni­ji nas­lov, či­jom pro­izvod­njom uprav­lja Dra­go, Chef Town, u dvi­je je go­di­ne ste­kao se­dam mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka. Mno­gi su ču­li za Na­no­bit.

Ta je tvrt­ka os­tva­ri­la stre­lo­vit rast. Za 2016. go­di­nu oče­ku­je se da će pri­ja­vi­ti go­to­vo 10 mi­li­ju­na eura pri­ho­da. Pet go­di­na ra­ni­je bi­la je na tek 2,8 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da i pet za­pos­le­nih, a da­nas ima ure­de u Za­gre­bu, Bu­ku­re­štu i Bu­dim­pe­šti gdje ra­di sto pro­gra­me­ra, di­zaj­ne­ra, pi­sa­ca, glaz­be­ni­ka te broj­nih dru­gih kre­ati­va­ca. Na­no­bi­to­vi os­ni­va­či, Alan Su­mi­na i Zo­ran Vu­či­nić, ne­ti­pič­ni su hr­vat­ski po­du­zet­ni­ci. Ni­su uve­za­ni po­li­tič­ki, ni eko­nom­ski, za njih se ne mo­že re­ći da su “ne­či­ja dje­ca”, i za­pra­vo su je­dan od ri­jet­kih pri­mje­ra ka­ko us­pje­ti na ame­rič­ki na­čin u Hr­vat­skoj. Iz­gra­di­li su svo­ju tvor­ni­cu mo­bil­nih iga­ra od nu­le, ta­ko­re­ći iz ga­ra­že, a da­nas ima­ju dva ka­ta pres­tiž­nog pos­lov­nog pros­to­ra u pos­lov­nom sre­di­štu Za­gre­ba, Rad­nič­koj uli­ci. Na­no­bit je pra­va tvor­ni­ca ko­ja na naj­bo­lji na­čin os­li­ka­va ka­ko iz­gle­da svi­jet In­dus­tri­je 4.0, i to u Hr­vat­skoj.

Nji­ho­va tvor­ni­ca kao in­pu­te ko­ris­ti ide­je, a kao out­put iz nje iz­la­zi in­te­lek­tu­al­ni ka­pi­tal u for­mi mo­bil­nih iga­ra ko­je su re­do­vi­to me­đu TOP200 na Ap­ple­ovom Ap­pSto­reu i Go­ogle Play Sto­reu.

No, una­toč na­gra­da­ma, Na­no­bit kao i ci­je­la in­dus­tri­ja ra­ču­nal­nih iga­ra u Hr­vat­skoj još su uvi­jek ma­lo poz­na­ti. “U Za­gre­bu kad ka­žem ne­ko­me da ra­dim u ga­ming tvrt­ki od­mah vi­dim ka­ko mu se iz­nad gla­ve stva­ra upit­nik, a kad ka­žem da sam pro­du­cent iga­ra is­ka­če upit­nik dva. Na­kon to­ga upit­nik tri i ta­ko da­lje”, ka­že Ju­re Ra­šić. Dra­go Ta­fra do­da­je da se ne op­te­re­ću­ju sla­vom, jer vo­le svoj po­sao. No, is­ti­če da bi vo­lio da u Za­gre­bu i Hr­vat­skoj ima vi­še pri­li­ke pro­na­ći lju­de ko­ji ra­de slič­ne stva­ri. Na­vo­di da je ov­dje za­jed­ni­ca lju­di ko­ji pro­izvo­de mo­bil­ne igre još uvi­jek je ne­do­volj­no ra­zvi­je­na. “Ima sve vi­še stu­di­ja, ali ne­kih okup­lja­nja je re­la­tiv­no ma­lo. Ne­ma­mo ne­što što ima­ju glaz­be­ni­ci ili fil­ma­ši, ne­ko svo­je ga­ming kul­t­no mjes­to u gra­du gdje bi se okup­lja­li. U Am­s­ter­da­mu, pri­mje­ri­ce, to ni­je slu­čaj, jer ta­mo mo­že­te pro­na­ći mjes­ta gdje ima mno­go eki­pe ko­ja ži­vi ovaj po­sao, s ko­ji­ma mo­že­te raz­mje­nji­va­ti is­kus­tva i zna­nja o in­dus­tri­ji”, ka­že Dra­go. Za­da­tak pro­du­cen­ta iga­ra je da vo­di tim pro­gra­me­ra i kre­ati­va­ca i na­pra­vi us­pješ­nu igru. U Na­no­bi­tu to zna­či da vi­zi­ju no­vih nas­lo­va ili una­p­rje­đe­nja pos­to­je­ćih osmis­le os­ni­va­či Su­mi­na i Vu­či­nić, a za­tim po­sao pre­uzi­ma­ju Ju­re i Dra­go ko­ji to mo­de­li­ra­ju u pro­izvod. Mo­der­ni tvor­ni­ča­ri u Na­no­bi­tu ra­de po­sao ko­ji bi se po mno­go če­mu mo­gao opi­sa­ti za­da­ci­ma ko­je ima­ju pro­jek­t­ni me­na­dže­ri u dru­gim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. No, i Ju­re i Dra­go is­ti­ču da pos­to­je bit­ne raz­li­ke. “Pro­du­cent igre mo­ra ima­ti još ono ne­što. Mo­ra ima­ti zna­nje o igra­ma, is­kus­tvo i lju­bav za igre. Ja bih re­kao da smo mno­go vi­še po­ve­za­ni s onim što nas­ta­je ti­je­kom pro­jek­ta, po­ve­za­ni smo s igra­ma. Ne­što slič­no kao kod glaz­be­nih ili film­skih pro­du­ce­na­ta”, ka­že Ju­re. Do­da­je da je ra­di­ti igre pri­je sve­ga za­bav­no, ali ne i la­ga­no. Ju­re opi­su­je da je po­treb­no mno­go pro­miš­lja­nja, mno­go po­ti­ca­nja na su­rad­nju, mno­go usu­gla­ša­va­nja, tre­ba uži­vje­ti se u igru i zna­ti po­vu­ći me­ha­ni­ku igre na pra­vi na­čin. Ina­če, ve­ći­nu iga­ra ko­je stva­ra Na­no­bit u SAD, Velikoj Bri­ta­ni­ji, Aus­tra­li­ja i Ka­na­da igra­ju – že­ne. Ju­re i Dra­go na to sprem­ni od­vra­ća­ju da “uživ­lja­va­nje u igre” zna­či da im je sas­tav­ni dio pos­la da ra­zu­ji mi­ju svo­je ko­ris­ni­ke i na­uče što vi­še o nji­ma. Ako su že­lje­li po­ka­za­ti da im po­sao ni­je la­gan – ne­ma­mo do­dat­nih pi­ta­nja. No, Ju­re ipak nas­tav­lja i ka­že da igra ima mno­go ele­me­na­ta. “Sce­na­rij, li­ko­ve, sce­no­gra­fi­ju, glaz­bu, me­ha­ni­ku itd. No, po­vrh to­ga ko­ris­ni­ci že­le još. Mo­ra­mo bi­ti u tren­du svo­jih ko­ris­ni­ka. Sva­kod­nev­no ins­ta­li­ram no­ve igre ko­je se po­ja­ve na sto­reu, mis­lim da ne­ma te igre ko­ja ni­je proš­la kroz mo­je pr­ste. In­ter­net, TV se­ri­je, pra­tim sve što pra­te na­ši ko­ris­ni­ci”, po­jaš­nja­va Ju­re.

Dra­go do­da­je da su u nji­ho­vom pos­lu ključ­ni tren­do­vi. “Kao i sa svim os­ta­lim u da­naš­nja vre­me­na, ako ni­si u to­ku, ne­maš šan­se us­pje­ti ni bi­ti za­nim­ljiv. Kon­ku­ren­ci­ja je bru­tal­na, ažur­na i broj­ni­ja i ni­je nam do­pu­šte­no pro­pus­ti­ti pri­li­ke ko­je vi­di­mo i stvo­ri­mo”, ka­že Dra­go. Na­vo­di da kon­ti­nu­ira­no os­lu­šku­ju svo­je ko­ris­ni­ke i za­to kon­ti­nu­ira­no na­do­gra­đu­ju svo­je nas­lo­ve. Dra­go, ko- vo­di naj­us­pješ­ni­ju Na­no­bi­to­vu “res­to­ran si­mu­la­ci­ju” po­jaš­nja­va da je pr­va igra u se­ri­ja­lu, Res­to­ran Town, bi­la “fo­ra igra”, Ba­kery Town “su­per igra”, a Chef Town, ko­ji su pri­je dvi­je go­di­ne lan­si­ra­li na te­me­lju zna­nja iz pret­hod­ne dvi­je res­to­ran si­mu­la­ci­je, je pos­ta­la “fan­tas­tič­na igra”. Ti su­per­la­ti­vi ima­ju po­kri­će u broj­ka­ma. Chef Town je u dvi­je go­di­ne na tr­ži­štu ste­kao dvos­tru­ko vi­še ko­ris­ni­ka ne­go Hr­vat­nas­ta­vak ska ima sta­nov­ni­ka. Dra­go ka­že da su os­lu­ški­va­li pre­fe­ren­ce i že­lje svo­jih ko­ris­ni­ka zbog če­ga su čes­to mo­ra­li nad­ma­ši­ti sa­mi se­be. “Me­ni ni­je pri­rod­no da sve što ra­dim od­mah utip­kam, sli­kam, pos­tam i stis­nem ha­sh­tag, dva, tri ni­sam ta­kav. No, ako je to trend me­đu na­šim igra­či­ma i ako su oni ti ko­ji to že­le ra­di­ti, pa na­rav­no da će­mo im mi to on­da i omo­gu­ći­ti; tre­ba­mo se sta­vi­ti u nji­ho­vu po­zi­ci­ju i na­čin raz­miš­lja­nja i pri­la­go­di­ti, ka­ko god zna­mo i umi­je­mo”, ka­že Dra­go. I Ju­re i Dra­go is­ti­ču da zbog to­ga ite­ka­ko pra­te što ra­di Ap­ple, jer on je na tr­ži­štu do­sad re­do­vi­to bio tren­d­set­ter. Re­zul­tat to­ga je da je Hol­lywo­od Story ne­ko­li­ko pu­ta bio izdvojen čak i na naslovnici Go­ogle Play Storea kao jed­na od naj­bo­ljih iga­ra. U Na­no­bi­tu sa­da ra­de na mo­guć­nos­ti da se iz nji­ho­vih iga­ra mo­že pos­la­ti Yo­uTu­be vi­deo igre i raz­mi­je­ni­ti ga s pri­ja­te­lji­ma. Ra­zvi­li su i mo­guć­nost da se pre­ko Ap­ple Wat­c­ha mo­že kon­tro­li­ra­ti igru, ra­de stic­ke­re za ins­tant me­ssa­ging apli­ka­ci­je itd. Uz vlas­ti­ta saz­na­nja i is­kus­tvo mno­go im po­ma­že i ana­li­ti­ka. “Na­jus­pješ­ni­je igre doš­le su u zad­nje vri­je­me. Mno­go smo na­uči­li o ra­zvo­ju iga­ra i da­nas mo­že­mo re­ći da kad lan­si­ra­mo no­vu igru ili nje­nu no­vu ver­zi­ju, mo­že­mo oče­ki­va­ti i po sto­ti­ne ti­su­ća no­vih ko­ris­ni­ka mje­seč­no”, za­klju­ču­je Ju­re.

HOL­LYWO­OD STORY NE­KO­LI­KO JE PU­TA BIO IZDVOJEN I NA NASLOVNICI GO­OGLE PLAY STOREA KAO JED­NA OD NAJ­BO­LJIH IGA­RA, POHVALIO SE DRA­GO TA­FRA

IGOR KRALJ/PIXSELL

Ju­re Ra­šić i Dra­go Ta­fra pri­mjer ka­ko us­pje­ti na ame­rič­ki na­čin u Hr­vat­skoj

BORNA FILIĆ/PIXSELL

U Na­no­bi­tu os­lu­šku­ju že­lje svo­jih ko­ris­ni­ka i nad­ma­šu­ju sa­mi se­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.