Na­kon du­go­traj­nog te­škog raz­dob­lja vra­ća­mo se na tr­ži­šte

Lu­ka Di­el-Za­dro, pred­sjed­nik Upra­ve Dal­ma­ci­ja­vi­na, go­vo­ri o re­bren­din­gu i no­vom lo­gu...

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MARIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Naš je cilj bi­ti li­der u Dal­ma­ci­ji i ja­če se po­zi­ci­oni­ra­ti u svim kra­je­vi­ma Hr­vat­ske

Us­klo­pu do­če­ka No­ve go­di­ne u Spli­tu u su­bo­tu na­ve­čer pred­stav­ljen je no­vi kor­po­ra­tiv­ni lo­go­tip Dal­ma­ci­ja­vi­na, split­ske tvrt­ke sa 70go­diš­njom tra­di- ci­jom, naj­poz­na­ti­je po go­to­vo kul­t­noj dal­ma­tin­skoj na­ran­ča­di Pi­pi i bilj­nom li­ke­ru Ama­ro. Za no­vi vi­zu­al­ni iden­ti­tet tvrt­ke zas­luž­na je hr­vat­ska rek­lam­na agen­ci­ja Ima­go, dok iz Dal­ma­ci­ja­vi­na ujed­no po­ru­ču­ju da niz no­vi­te­ta uklju­ču­je i pred­stav­lja­nje pro­izvo­da s no­vim bo­ca­ma i eti­ke­ta­ma na saj­mu GAST ko­ji će se odr­ža­ti u ožuj­ku, za­tim pro­ši­re­nje po­nu­de vr­hun­skih vi­na te uvo­đe­nje ba­ri­ki­ra­ne kva­si­ne. O če­mu je toč­no ri­ječ i što sve no­vi pos­lov­ni plan uklju­ču­je ot­kri­va Lu­ka Di­elZa­dro, 26–go­diš­nji pred­sjed­nik Upra­ve Dal­ma­ci­ja­vi­na ko­ji je tom pri­li­kom na­gla­sio i da će se nas­ta­vi­ti s pro­jek­tom iz­grad­nje vi­na­ri­je u Dr­ni­šu ko­ja će uz mo­der­ni­za­ci­ju pro­izvod­nje do­ni­je­ti i no­ve tu­ris­tič­ke sa­dr­ža­je.

Ka­ko bis­te oci­je­ni­li raz­dob­lje ko­je je iza vas na če­lu Dal­ma­ci­ja­vi­na, toč­ni­je po­s­ljed­njih šest mje­se­ci?

Dal­ma­ci­ja­vi­no je tvrt­ka ko­ja se na­kon du­go­traj­nog te­škog raz­dob­lja vra­ća na tr­ži­šte. Zbog ste­ča­ja, na­ših pro­izvo­da ne­ko vri­je­me ni­je bi­lo na tr­ži­štu, a po­je­di­ni tr­go­vač­ki lan­ci su u tom raz­dob­lju na­pra­vi­li ve­li­ke za­li­he te je naš po­vra­tak u tr­go­vi­ne bio ne­što spo­ri­ji. U seg­men­tu ugos­ti­telj­stva u vr­lo smo krat­kom raz­dob­lju pri- mi­li pu­no upi­ta za Pi­pi, vi­na i al­ko­hol­na pi­ća, a re­ak­ci­je ku­pa­ca na po­vra­tak pro­izvo­da Dal­ma­ci­ja­vi­na u tr­go­vi­ne i ugos­ti­telj­ske objek­te bi­le su iz­u­zet­no po­zi­tiv­ne.

Ka­kav je no­vi vi­zu­al­ni iden­ti­tet Dal­ma­ci­ja­vi­na?

Jed­nos­tav­no re­če­no, ko­mu­ni­ci­ra je­dins­tve­nu dal­ma­tin­sku fi­lo­zo­fi­ju ži­vo­ta ko­ja nas po­ti­če da ži­vi­mo u tre­nut­ku i po­sve­ti­mo se ono­me što ra­di­mo jer ži­vot je ono što se do­ga­đa baš sa­da. Kad se sve to su­mi­ra u jed­nu re­če­ni­cu, od­nos­no, jed­nu ri­ječ do­la­zi­mo do no­vog slo­ga­na Dal­ma­ci­ja­vi­na ko­ji ka­že ‘Po­ma­lo…’. No­ve bo­ce i eti­ke­te do­bit će vi­na, a od ja­kih al­ko­hol­nih pi­ća, no­vi iz­gled do­bit će ra­ki­ja Tra­va­ri­ca, vin­ski li­ker Di­ok­le­ci­jan, Pe­lin­ko­vac, vot­ka Mo­sk­va, Vec­c­hia ex­tra bran­dy, Gre­at Ho­use Gin, ra­ki­ja Ko­mo­vi­ca i Ama­ro.

Kak­ve re­ak­ci­je oče­ku­je­te?

No­vi vi­zu­al­ni iden­ti­tet odra­ža­va ne­ra­ski­di­vu ve­zu s Dal­ma­ci­jom i du­gu tra­di­ci­ju po ko­joj smo pre­poz­nat­lji­vi te za­dr­ža­va odre­đe­nu re­tro kom­po­nen­tu. S dru­ge stra­ne, pra­ti su­vre­me­ne tr­žiš­ne tren­do­ve, od­nos­no od­go­va­ra na zah­tje­ve ku­pa­ca. Os­ta­je­mo vjer­ni tra­di­ci­ji ka­da se ra­di o poz­na­tim oku­si­ma, po­put Pi­pi­ja. Me­đu­tim, kon­ti­nu­ira­no ra­di­mo na po­ve­ća­nju kva­li­te­te na­ših pro­izvo­da.

Kak­va su oče­ki­va­nja za 2017. go­di­nu na hr­vat­skom tr­ži­štu?

Naš je cilj bi­ti li­der u Dal­ma­ci­ji i ja­če se po­zi­ci­oni­ra­ti u svim kra­je­vi­ma Hr­vat­ske. Pa­ra­lel­no ra­di­mo na po­bolj­ša­nju pos­to­je­ćih i ra­zvo­ju no­vih pro­izvo­da. Pr­vi u Hr­vat­skoj po­nu­dit će­mo kva­si­nu bar­rique ko­ja je od­le­ža­la tri go­di­ne u bar­rique ba­čva­ma u na­šim po­dru­mi­ma u Dr­ni­šu. Da­nas u seg­men­tu vr­hun­skih vi­na ima­mo sa­mo dr­ni­ški Mer­lot, a u pro­lje­će vra­ća­mo ne­kad poz­na­ti Fa­ros. Por­t­felj vr­hun­skih vi­na upot­pu­nit će­mo i bi­je­lim vi­ni­ma, od ko­jih će­mo pr­vo pred­sta­vi­ti Po­šip. U premium seg­ment ulazimo i s rakijom travaricom ko­ja sadrži ručno brano autoh­to­no dal­ma­tin­sko bilje.

Na ko­je ste okol­nos­ti u pos­lo­va­nju po­ten­ci­jal­no osjet­lji­vi, a što jam­či odre­đe­nu si­gur­nost?

Dal­ma­ci­ja­vi­no ima vr­lo ši­ro­ki asor­ti­man, pro­izvo­di­mo bez­al­ko­hol­na pi­ća, vi­no i ja­ka al­ko­hol­na pi­ća, a pro­da­ja u sva­kom od tih seg­me­na­ta ovi­si o odre­đe­nim okol­nos­ti­ma. Ta­ko se bez­al­ko­hol­na pi­ća naj­bo­lje pro­da­ju lje­ti, a ja­ka al­ko­hol­na pi­ća u hlad­ni­jim mje­se­ci­ma.

U PREMIUM SEG­MENT

ULAZIMO I S RAKIJOM TRAVARICOM KO­JA SADRŽI RUČNO BRANO BILJE

IGOR KRALJ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.