Za No­vu go­di­nu 44 ti­su­ća stra­nih tu­ris­ta

Pri­ho­di od pu­to­va­nja od sr­p­nja do ruj­na iz­no­si­li su 5,46 mi­li­jar­di eura, što je rast od 9 pos­to

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA CRNJAK ma­ri­ja.crnjak@pos­lov­ni.hr

Tu­ris­tič­ki rast Pri­ho­di od pu­to­va­nja od sr­p­nja do ruj­na iz­no­si­li su 5,46 mi­li­jar­di eura, što je rast od 9 pos­to

U 2016. je bi­lo 16,3 mil. do­la­za­ka i 91,3 mil. no­će­nja, što je oko 11 mi­li­ju­na vi­še no­će­nja ne­go u 2015. go­di­ni

No­vu go­di­nu u Hr­vat­skoj je do­če­ka­lo 60,2 ti­su­ća tu­ris­ta, od če­ga je 44,3 ti­su­će stra­na­ca, i to naj­vi­še iz Aus­tri­je, Ita­li­je, Slo­ve­ni­je, Nje­mač­ke, BiH, Švi­car­ske, Ma­đar­ske, SAD i Sr­bi­je.

Naj­po­sje­će­ni­je des­ti­na­ci­je su Zagreb, Po­reč, Du­brov­nik, Opa­ti­ja, Ma­li Lo­šinj, Umag, Split, Ro­vinj, La­bin Za­dar, po­da­ci su eVi­si­to­ra.

Naj­vi­še ih bo­ra­vi u pri­vat­nom smje­šta­ju, ne­što vi­še od osam ti­su­ća, dok se u ho­te­li­ma od­ma­ra 3825 tu­ris­ta, a go­to­vo ti­su­ću smje­šte­no je u kam­po­vi­ma.

Za kraj go­di­ne Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma obja­vi­lo je i zbir­ne re­zul­ta­te za ci­je­lu 2016. go­di­nu, u ko­joj je os­tva­re­no 16,3 mi­li­ju­na do­la­za­ka i 91,3 mi­li­ju­na no­će­nja, što je oko 11 mi­li­ju­na vi­še no­će­nja u od­no­su na 2015. Mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li na pred­stav­lja­nju re­zul­ta­ta naj­a­vio je ka­ko se u ovoj go­di­ni oče­ku­je produljenje se­zo­ne i po­ve­ća­nje tu­ris­tič­ke po­troš­nje, uzi­ma­ju­ći u ob­zir ra­zvoj no­vih pro­izvo­da i iz­grad­nju no­vih hotelskih ka­pa­ci­te­ta u iz­no­su 800 mi­li­ju­na eura. A svje­ži po­da­ci Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke po­ka­zu­ju rast po­troš­nje i u vr­hu se­zo­ne 2016. go­di­ne, bu­du­ći da su pri­ho­di od pu­to­va­nja od sr­p­nja do ruj­na iz­no­si­li su 5,46 mi­li­jar­di eura, što je 450,2 mi­li­ju­na eura ili go­to­vo 9 pos­to vi­še ne­go u tre­ćem kvar­ta­lu proš­le go­di­ne.

U pr­va tri tro­mje­se­čja pri­ho­di su iz­no­si­li 7,9 mi­li­jar­di eura, što je 8,2 pos­to vi­še ne­go u raz­dob­lju od po­čet­ka si­ječ­nja do kra­ja ruj­na proš­le go­di­ne, dak­le u pr­va tri kvar­ta­la go­to­vo je do­seg­nut ukup­ni tu­ris­tič­ki pri­hod iz 2015. Po­da­ci eVi­si­to­ra po­ka­za­li su i da je Zagreb os­tva­rio naj­av­ljen rast za Advent. La­ni je u vri­je­me Adven­ta, a tu ula­zi i pr­vi tje­dan si­ječ­nja, os­tva­re­no 124 ti­su­će no­će­nja, a ovaj Advent sa­mo do sad bi­lje­ži 137 ti­su­ća no­će­nja. Zagreb je u pro­sin­cu imao naj­bo­lji tu­ris­tič­ki pro­met, sli­je­de Du­brov­nik, Opa­ti­ja, Split, Za­dar, Ro­vinj. Naj­vi­še gos­ti­ju sti­glo je iz BiH, Slo­ve­ni­je, Ita­li­je, Aus­tri­je, Nje­mač­ke, Ko­re­je, Sr­bi­je, SA­Da i Uje­di­nje­ne Kra­lje­vi­ne.

U ho­te­li­ma su naj­vi­še no­će­nja os­tva­ri­li gos­ti iz Slo­ve­ni­je, Ita­li­je i Aus­tri­je, dok je u pri­vat­nom smje­šta­ju naj­vi­še no­će­nja os­tva­re­no iz BiH, Ita­li­je i Nje­mač­ke.

U 2017. SE OČE­KU­JE PRODULJENJE SE­ZO­NE I RAST PO­TROŠ­NJE, ZA­HVA­LJU­JU­ĆI RA­ZVO­JU NO­VIH PRO­IZVO­DA I IZGRADNJI NO­VIH HOTELSKIH KA­PA­CI­TE­TA U IZ­NO­SU 800 MIL. EURA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.