Gra­đa­ni za služ­be­na vo­zi­la pla­ti­li 366 mil. ku­na

Pri­li­kom na­ba­ve vo­zi­la ko­ris­ni­ci pro­ra­ču­na ni­su pa­zi­li na naj­po­volj­ni­ji na­čin

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Služ­be­na vo­zi­la pro­ra­čun­skih ko­ris­ni­ka, njih go­to­vo de­vet i pol ti­su­ća, hr­vat­ske su gra­đa­ne u 2014. sta­ja­la 366 mil. ku­na, no u tu su svo­tu ura­ču­na­ti tek iz­da­ci za go­ri­vo, re­gis­tra­ci­ju, osi­gu­ra­nje, ser­vis, gu­me te nak­na­du za naj­am, ali ne i tro­ško­vi na­bav­ke vo­zi­la ko­ja su te go­di­ne pre­va­li­la go­to­vo 150 mil. ki­lo­me­ta­ra. Pre­ma Re­gis­tru pro­ra­čun­skih ko­ris­ni­ka, u ruj­nu 2015. bi­lo je 636 ko­ris­ni­ka, ko­ji su ima­li 9424 služ­be­na vo­zi­la, od če­ga 6002 osob­nih, 786 te­ren­skih, 2005 gos­po­dar­skih te 631 mo­to­cikl. Pre­ciz­ni­je, po­da­ci o bro­ju služ­be­nih vo­zi­la od­no­se se na 504 ko­ris­ni­ka, jer njih 128 ni­je ima­lo služ­be­na vo­zi­la, dok če­ti­ri ko­ris­ni­ka iz si­gur­nos­nog sus­ta­va ni­su dos­ta­vi­li po­dat­ke o bro­ju služ­be­nih vo­zi­la. Svi ti po­da­ci sa­dr­ža­ni su u iz­vješ­ću Dr­žav­ne re­vi­zi­je o učin­ko­vi­tos­ti na­ba­ve i ko­ri­šte­nja služ­be­nih vo­zi­la, ko­ja je na nji­hov ra­čun iz­ni­je­la i niz za­mjer­ki. Re­vi­zi­ja ta­ko upo­zo­ra­va da ni­su pro­pi­sa­ni na­čin i uvje­ti ob­nav­lja­nja voz­nog par­ka, da ni­je ut­vr­đen ok­vir­ni broj po­treb­nih vo­zi­la kao ni oprav­da­nost na­ba­ve. Pos­tup­ci jav­ne na­ba­ve i ut­vr­đi­va­nje po­tre­ba tra­ju pre­du­go, pri­je na­ba­ve služ­be­nih auto­mo­bi­la ne pre­is­pi­tu­je se je li naj­češ­će ko­ri­šte­ni mo­del na­ba­ve pu­tem ope­ra­tiv­nog naj­ma i naj­is­pla­ti­vi­ji, od­nos­no ima li mo­žda i po­volj­ni­jih.

P. MACEK/PIXSELL

U ruj­nu 2015. bi­lo su 9424 služ­be­na vo­zi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.