PDV U UGOSTITELJSTVU 25% OD PR­VE MINUTE 2017.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Spr­vim mi­nu­ta­ma 2017. ugos­ti­te­lji su mo­ra­li pri­la­go­di­ti svo­je bla­gaj­ne ka­ko bi na pi­će i hra­nu obra­ču­na­li vi­šu sto­pu PDV-a od 25%, dok se ni­ža sto­pa od 13% od ne­dje­lje po­či­nje obra­ču­na­va­ti za stru­ju ili sje­me u po­ljo­pri­vre­di, a ve­ći­na za­pos­le­ni­ka već bi u si­ječ­nju tre­ba­la do­bi­ti vi­še pla­će. Ne­što vi­še ci­je­ne hra­ne ili pi­ća u res­to­ra­nu ili ka­fi­ću već ti­je­kom no­vo­go­diš­njeg do­če­ka pr­va su vid­lji­va pro­mje­na za­ko­na ko­ji­ma je de­fi­ni­ra­na po­rez­na re­for­ma, ko­ja bi ipak u ko­nač­ni­ci ve­ći­ni za­pos­le­nih tre­ba­la do­ni­je­ti ve­će pla­će, a po­du­zet­ni­ci­ma ma­nje po­rez­no op­te­re­će­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.