DRVNA IN­DUS­TRI­JA RAS­TE DVOZNAMENKASTO

Po­zi­ti­van trend U seg­men­tu pro­izvod­nje na­mje­šta­ja bi­lje­ži se po­rast bro­ja za­pos­le­nih oso­ba u je­da­na­est mje­se­ci proš­le go­di­ne za 3,2 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Drvna in­dus­tri­ja nas­tav­lja s dvoz­na­men­kas­tim sto­pa­ma ras­ta ko­je su po­kre­nu­te 2012. go­di­ne. Po­s­ljed­nji po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku ot­kri­va­ju da je de­se­zo­ni­ra­ni in­deks pro­izvod­nje na­mje­šta­ja u stu­de­nom iz­no­si­lo 125,4, dok je za sek­tor pre­ra­de dr­ve­ta iz­no­sio 102,8. “Ana­li­zi­ra­ju­ći ka­len­dar- ske sto­pe pro­mje­na i us­po­re­đu­ju­ći po­ka­za­te­lje s pe­ri­odom od pri­je go­di­nu da­na, mo­že se uoči­ti da je pre­ra­da dr­va ti­je­kom sr­p­nja, ruj­na i lis­to­pa­da pro­la­zi­la krat­ko­roč­ni pad po­ka­za­te­lja, dok ak­tu­al­ni po­da­ci iz stu­de­nog po­ka­zu­ju da je sto­pa ras­ta u stu­de­nom po­nov­no po­zi­tiv­na”, sto­ji u pri­op­će­nju Drv­nog klas­te­ra. Po­s­ljed­nje broj­ke, do­da­ju, uka­zu­ju na to da na šu­mi ba­zi­ra­ne in­dus­tri­je za­dr­ža­va­ju po­zi­ci­ju jed­ne od naj­us­pješ­ni­jih na­ci­onal­nih in­dus­tri­ja pri če­mu se vi­še od 94 pos­to svih ma­te­ri­ja­la ba­zi­ra na do­ma­ćim drv­nim si­ro­vi­na­ma, a vi­še od 65 pos­to os­tva­re­ne pro­izvod­nje na­mi­je­nje­no je iz­vo­zu.U seg­men­tu pro­izvod­nje na­mje­šta­ja bi­lje­ži se po­rast bro­ja za­pos­le­nih oso­ba u je­da­na­est mje­se­ci 2016. za 3,2 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni. Ina­če, seg­ment pre­ra­de dr­va či­ni 3,8 pos­to, a seg­ment pro­izvod­nje na­mje­šta­ja 2,3 pos­to in­dus­trij­ske pro­izvod­nje u Hr­vat­skoj, a ku­mu­la­tiv­no ta dva seg­men­ta za­jed­nič­ki os­tva­ru­ju 3,6 pos­to u do­ma­ćeg bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da.

NI­KO­LA ČUTUK/PIXSELL

Rast tra­je od 2012. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.