Sla­von­ci po go­ri­vo u BiH, ušte­da po sprem­ni­ku 120 kn

Raz­li­ka u ci­je­ni ni­ka­da ni­je bi­la ve­ća – pre­ko gra­ni­ce li­tra su­pe­ra sto­ji 3 ku­ne, a li­tra di­ze­la 2,15 ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon naj­no­vi­jeg po­skup­lje­nja u Hr­vat­skoj, Sla­von­ci po go­ri­vo po­nov­no ma­sov­no hr­le u su­sjed­nu Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu. Raz­li­ka u ci­je­ni ni­ka­da ni­je bi­la ve­ća.

Pri­mje­ri­ce, li­tra naj­pro­da­va­ni­jeg su­pe­ra 95 u BiH je 1,82 ko­nver­ti­bil­ne mar­ke ili 6,82 ku­ne, uz te­čaj od 3,75 ku­na po mar­ki. Na svim cr­p­ka­ma pri­ma­ju ku­ne, ali pri pla­ća­nju go­to­vi­nom tr­gov­ci obra­ču­na­va­ju te­čaj 1:4, pa je bo­lje pla­ća­ti kar­ti­com.

Ka­ko is­to go­ri­vo na hr­vat­skim cr­p­ka­ma sa­da sto­ji 9,65 ku­na, jas­no je da raz­li­ka iz­no­si go­to­vo tri ku­ne po li­tri. To zna­či da onaj tko na­pu­ni sprem­nik od 40 li­ta­ra ušte­di go­to­vo 120 ku­na, i to na cr­p­ka­ma u Bo­san­skom Bro­du, gdje su ci­je­ne tra­di­ci­onal­no ne­što ve­će ne­go­li dub­lje u BiH. S ob­zi­rom na skup­lju ka­vu i ci­ga­re­te zbog di­za­nja PDVa i po­ve­ća­nja tro­ša­ri­ne u Hr­vat­skoj od No­ve go­di­ne, mo­že se oče­ki­va­ti još vi­še hr­vat­skih ku­pa­ca u BiH.

– Do­la­zim dva pu­ta mje­seč­no. Na­rav­no da se is­pla­ti, za do­la­zak ov­dje po­tro­šim sa­mo li­tru go­ri­va, pa uz to­li­ku raz­li­ku u ci­je­ni mje­seč­no ušte­dim vi­še od 200 ku­na – ka­že Zdrav­ko iz Gar­či­na, ko­jeg smo za­tek­li ka­ko to­či go­ri­vo na cr­p­ki na ma­gis­tral­noj ces­ti iz Bo­san­skog Bro­da pre­ma Der­ven­ti.

Do­dat­nih 16 ku­na ušte­di se u slu­ča­ju do­la­ska pos­li­je 22 sa­ta. Kup­ci mo­gu ko­ris­ti­ti sa­mo­pos­luž­ni auto­mat, a ci­je­ne ben­zi­na ta­da pa­da­ju za do­dat­nih de­se­tak fe­nin­ga (40 li­pa) po li­tri. Ukup­na ušte­da ta­ko se pe­nje na 135 ku­na po sprem­ni­ku. Ne­što je ma­nja raz­li­ka u ci­je­ni di­ze­la, ko­ji na li­je­voj oba­li Sa­ve sa­da sto­ji 8,90 ku­na, a na des­noj 1,80 KM (6,75 ku­na), ali jed­nos­tav­nim iz­ra­ču­nom i tu se do­la­zi do broj­ke od sto­ti­nu ku­na ušte­de po pu­nom sprem­ni­ku.

Po­ne­kad se na­pra­ve ko­lo­ne od dva­de­se­tak i vi­še auto­mo­bi­la pa pro­met bu­de za­kr­čen. Na re­gis­tra­cij­skim ta­bli­ca­ma mo­gu se vi­dje­ti oz­na­ke Sla­von­skog Bro­da, Za­gre­ba, Po­že­ge, Đa­ko­va, Na­ši­ca, Osi­je­ka...

Zbog te­ča­ja, vi­še se is­pla­ti pla­ća­ti kar­ti­com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.