Okon­ča­na ve­te­ri­nar­ska ak­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ve­te­ri­nar­ska ak­ci­ja u mjes­tu Križ­ni­ca, gdje je za­bi­lje­žen slu­čaj pti­čje gri­pe kod do­ma­će pe­ra­di, okon­ča­na je u pe­tak pos­li­je­pod­ne ak­ci­jom ko­ja je obu­hva­ti­la 29 po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va na ko­ji­ma je euta­na­zi­ra­no oko 990 ko­ma­da pe­ra­di, a 40 je uzo­ra­ka uze­to za dalj­nje ana­li­ze, oba­vi­jes­ti­lo je Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de. Ak­ci­ja je pro­ve­de­na na­kon po­t­vr­de da je 15 ži­vo­ti­nja na jed­nom po­ljo­pri­vred­nom gos­po­dar­stvu ugi­nu­lo od po­s­lje­di­ca za­ra­ze pti­čjom gri­pom so­ja H5N8. Iz Mi­nis­tar­stva is­ti­ču da je pti­čja gri­pa, od­nos­no in­flu­en­ca pti­ca, ve­oma za­raz­na vi­rus­na bo­lest pe­ra­di i dru­gih pti­ca, no ne pre­no­si se i ni­je opas­na za lju­de. Od do­ma­će pe­ra­di naj­češ­će obo­li­je­va­ju ko­ko­ši i pu­ra­ni, dok su div­lje pti­ce pri­rod­no ot­por­ne, ali su pri­je­nos­nik za ši­re­nje bo­les­ti na do­ma­ću pe­rad. In­fek­ci­ja se ši­ri is­cjet­kom diš­nog trak­ta, iz­me­tom te le­ši­na­ma ugi­nu­lih ži­vo­ti­nja.

DA­MIR ŠPEHAR/PIXSELL

Pti­čja gri­pa ni­je opas­na za lju­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.