Bro­ke­ri spe­ci­ja­lis­ti za bro­do­ve i avi­one

Luxu­ria Adria Sve broj­ni­ja je kli­jen­te­la ko­ja na iz­najm­lje­nu jah­tu že­li br­zo sti­ći avi­onom ili he­li­kop­te­rom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

ti­ma uvi­jek mo­že­mo po­nu­di­ti ne­ko­li­ko op­ci­ja, mo­gu bi­ra­ti što im od­go­va­ra i ne mo­ra­ju gu­bi­ti vri­je­me i živ­ce na tra­že­nje”, objaš­nja­va Ko­da­rić. Na­po­mi­nje ka­ko je ta po­nu­da ključ­na za high end gos­te. Ia­ko je kod nas to tek u za­čet­ku, sva­ka­ko i ima pros­to­ra za ra­zvi­ja­nje tog vi­so­kog tu­riz­ma jer kli­je­na­ta, ka­že, ne ne­dos­ta­je.

“Hr­vat­ska ima pu­no ho­te­la ko­ji nu­de top us­lu­gu i u ko­je do­la­ze top kli­jen­ti, i nji­ma tre­ba tak­va us­lu­ga jer je nji­ma pri­vat­ni avi­on glav­no pri­je­voz­no sred­stvo i za njih je nor­mal­no sko­či­ti do Ve­ne­ci­je, Ri­ma, Lon­do­na oba­vi­ti sas­ta­nak i vra­ti­ti se na go­diš­nji k obi­te- lji. To je ono što im je ključ­no”, ka­že Ko­da­rić. Usko­ro će uves­ti re­dov­ne li­ni­je s pri­vat­nim avi­oni­ma u ko­ji­ma će kli­jen­ti ku­po­va­ti mjes­to za odre­đe­ne uda­lje­ne i tra­že­ne lo­ka­ci­je. Ko­da­rić is­ti­če ka­ko će uvo­đe­njem tih li­ni­ja dva do tri pu­ta tjed­no pru­ži­ti us­lu­gu ko­ja je i ci­je­nom pri­hvat­lji­vi­ja kli­jen­ti­ma od stal­nog po­kre­ta­nje avi­ona iz po­čet­ka. Osim put­nič­kog, Luxu­ria Adria po­kri­va i sek­tor car­go pri­je­vo­za za sve kli­jen­te ko­ji­ma po­tre­ban hi­tan pri­je­voz pa­ke­ta. “Pro­ble­ma u avi­ja­ci­ji ima, a je­dan od glav­nih je onaj s ad­mi­nis­tra­ci­jom i do­zvo­la­ma za he­li­kop­ter­ski biz­nis, toč­ni­je do­zvo­la­ma za van aero­drom­sko sli­je­ta­nje he­li­kop­te­ra. Pri­mje­ri­ce zah­tjev kli­jen­ta da ga s he­li­jem pre­ba­ci­te na otok, ili da ga pre­ba­ci­te na jah­tu, što je da­nas u tu­riz­mu vr­lo važ­no i tra­že­no, kod nas je go­to­vo ne­izve­di­vo jer Agen­ci­ja za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo iz­da­je do­zvo­le za tak­va sli­je­ta­nja u pro­sje­ku 1014 da­na što nam pred­stav­lja ve­li­ku blo­ka­du. U Hr­vat­skoj pos­to­ji dos­ta he­li­odro­ma ko­ji se ko­ris­te za voj­sku i me­di­cal le­to­ve na oto­ci­ma, ali ni­ka­ko ne za ko­mer­ci­jal­na he­li­kop­ter­ska sli­je­ta­nja, što je po­ma­lo su­lu­do kad već pos­to­ji in­fras­truk­tu­ra”, po­ža­lio se Ko­da­rić.

Tvrt­ka su­ra­đu­je sa svim avi­okom­pa­ni­ja­ma u Hr­vat­skoj, a za jed­nu od njih, De­lić Air je Ko­da­rić i pro­daj­ni zas­tup­nik. Osim do­ma­ćih u kon­tak­tu je i s kom­pa­ni­ja­ma iz Slo­ve­ni­je, Aus­tri­je, Nje­mač­ke i Sr­bi­je. Ka­že ka­ko u Hr­vat­skoj ne­ma pu­no stal­nih kli­je­na­ta, tek ne­ko­li­ci­nu, a os­ta­li naj­češ­će do­la­ze iz Švi­car­ske, Aus­tri­je, Nje­mač­ke i Ita­li­je.

Kom­for pri­je sve­ga

“To su uglav­nom pri­pad­ni­ci sred­nje kla­se ko­ji­ma ni­je pro­blem da­ti 3000 eura za tak­ve le­to­ve. Kom­for ko­ji do­bi­va­ju ti­me sva­ka­ko vri­je­di, do­la­zi­te de­set mi­nu­ta pri­je le­ta, ima­te mo­guć­nost sli­je­ta­nja na ma­le aero­dro­me na ko­ji­ma ne­ma re­dov­nih le­to­va po­put Lo­ši­nja, Bra­ča, mno­gih aero­dro­ma po Švi­car­skim Al­pa­ma i sl. Naj­čud­ni­ji zah­tjev ko­ji smo ima­li bio je od kli­jen­ta ko­ji je že­lio da he­li­kop­ter sle­ti na jah­tu, a da ga u he­li­ju če­ka sprem­ljen beč­ki odre­zak ko­ji mo­že po­jes­ti na le­tu, no ni­smo ga us­pje­li os­tva­ri­ti ga jer je let bio kas­no i ca­te­ring vi­še ni­je ra­dio”, ot­kri­va Ko­da­rić. Naj­ve­ćim us­pje­hom sma­tra to što su pre­ži­vje­li sve ove go­di­ne te i da­lje us­pješ­no ras­tu.

“Ima­mo ot­pri­li­ke sto­pos­to­tan rast go­diš­nje, ne­kad i ve­ći, ta­ko da se ne mo­že­mo se po­ža­li­ti”, za­klju­ču­je Ko­da­rić.

PD

Mis­lav Ko­da­rić, char­ter bro­ker Luxu­ria Adrie

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.