St. Ni­co­la­us nu­di 46,5 mil. eura

Utr­ka za Ba­del 1862 Slo­vač­ki kon­zor­cij po­vi­sio po­nu­du za po­sr­nu­lu dr­žav­nu tvrt­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Slo­vač­ki St. Ni­co­la­us je u kon­zor­ci­ju s Dal­ma­ci­ja­vi­nom i Oš­tr­com pre­dao no­vu po­nu­du za Ba­del 1862 vri­jed­nu 46,6 mi­li­ju­na eura u pe­tak. Kon­zor­cij inves­ti­to­ra u ko­jem su St. Ni­co­la­us, Dal­ma­ci­ja­vi­no i Oš­trc pre­dao je obve­zu­ju­ću po­nu­du za ot­kup traž­bi­na pre­ma Ba­de­lu ut­vr­đe­nih u pred­ste­čaj­noj na­god­bi te is­ka­zao sprem­nost na ula­ga­nje 46,6 mi­li­ju­na eura vlas­ti­tih sred­sta­va. To zna­či da bi ulo­žio 352 mi­li­ju­na ku­na u idu­ćih šest go­di­na u tu po­sr­nu­lu dr­žav­nu tvrt­ku. Kon­zor­cij na če­lu sa St. Ni­co­la­usom po­nu­dio je 25 mi­li­ju­na eura ko­ji bi se is­pla­ti­li vje­rov­ni­ci­ma u go­to­vi­ni od­mah po okon­ča­nju pos­tup­ka pred­ste­čaj­ne na­god­be, 12 mi­li­ju­na eura za ula­ga­nje u pro­izvod­nju te 9,6 mi­li­ju­na eura kroz osi­gu­ra­nje sred­sta­va za is­pu­nje­nje obve­za nas­ta­lih na­kon otva­ra­nja pos­tup­ka. Ukup­ne traž­bi­ne vje­rov­ni­ka pre­ma Ba­de­lu 1862, ut­vr­đe­ne na pred­ste­čaj­nom ro­či­štu 15. pro­sin­ca iz­no­se 340,7 mi­li­ju­na ku­na, a pos­tu­pak se nas­tav­lja pri­jed­lo­gom plana fi­nan­cij­skog i ope­ra­tiv­nog res­truk­tu­ri­ra­nja. Ra­ni­je je Me­te­or gru­pa do­bi­la pred­nost u utr­ci za Ba­del iz­bo­rom za stra­te­škog part­ne­ra na te­me­lju po­zi­va za is­ka­zi­va­nje in­te­re­sa za su­dje­lo­va­nje u res­truk­tu­ri­ra­nju iz svib­nja.

M. P./PIX

Ba­de­lo­vi vje­rov­ni­ci po­tra­žu­ju 340,7 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.