Rijeka pos­ta­je pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Naj­važ­ni­ji do­ga­đaj za Ri­je­ku u 2016. bi­lo je do­bi­va­nje ti­tu­le Eu­rop­ske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re 2020., što bi tre­ba­lo ula­ga­njem kre­ativ­nos­ti, ener­gi­je i nov­ca omo­gu­ći­ti za­vr­še­tak tran­sfor­ma­ci­je gra­da, ali i po­tak­nu­ti ra­zvoj kre­ativ­ne in­dus­tri­je, re­kao je ri­ječ­ki gra­do­na­čel­nik Voj­ko Ober­s­nel na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je.

Taj će pres­tiž­ni na­ziv, omo­gu­ći­ti stva­ra­nje po­sve no­ve Ri­je­ke, uz za­mah kre­ativ­nos­ti grad­njom i ure­đe­njem no­vih obje­ka­ta pr­vens­tve­no u kom­plek­su Ri­kard Ben­čić, re­kao je Ober­s­nel. “U pri­pre­mi i re­ali­za­ci­ji pro­jek­ta EPK 2020 že­li­mo se os­lo­ni­ti na do­ma­će ka­dro­ve te da se do­bro­bi­ti pro­jek­ta osje­ća­ju go­di­na­ma na­kon 2020.”, po­ru­čio je gra­do­na­čel­nik. Dru­gi va­žan do­ga­đaj je for­mi­ra­nje ri­ječ­ke aglo­me­ra­ci­je, što omo­gu­ću­ju fi­nan­ci­ra­nje ni­za pro­je­ka­ta iz europ­skih fon­do­va. Aglo­me­ra­ci­ja do­bi­va 50 mi­li­ju­na eura, či­me će se re­vi­ta­li­zi­ra­ti dio in­dus­trij­ske ba­šti­ne za po­tre­be tu­riz­ma, kao dio pro­jek­ta EPK 2020.

GO­RAN KO­VA­ČIĆ/PIXSELL

Ri­ječ­ki gra­do­na­čel­nik Voj­ko Ober­s­nel

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.