Što je s iz­voz­nim po­ten­ci­ja­lom Dal­ma­ci­ja­vi­na, pos­to­je li pla­no­vi u tom smje­ru?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tre­nu­tač­no smo pri­sut­ni u Slo­ve­ni­ji i Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni. Na slo­ven­skom tr­ži­štu na­ša tra­va­ri­ca je naj­pro­da­va­ni­ja i dr­ži čak 93 pos­to udje­la. U slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na na­mje­ra­va­mo na­pra­vi­ti sna­žan is­ko­rak na re­gi­onal­na tr­ži­šta, ali i sva druga eu­rop­ska tr­ži­šta. Ima­mo pu­no kon­ta­ka­ta sa stra­nim tvrt­ka­ma, a već smo pot­pi­sa­li ugo­vo­re s dis­tri­bu­te­ri­ma u Aus­tri­ji i Cr­noj Go­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.