Za­pos­le­ni­ci će pos­ta­ti suv­las­ni­ci Pi­pis­tre­la

Ivo Bos­ca­rol naj­av­lju­je no­vu vlas­nič­ku struk­tu­ru

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pro­izvo­đač la­kih zra­ko­plo­va ima tre­nut­no 125 rad­ni­ka, a u Slo­ve­ni­ji će ih slje­de­će go­di­ne bi­ti još 80 no­vih

Ivo Bos­ca­rol, os­ni­vač i pred­sjed­nik upra­ve Pi­pis­tre­la, sa 125 rad­ni­ka a već idu­će go­di­ne u Slo­ve­ni­ji će bi­ti još 80 no­vih - na­mje­ra­va dio vlas­niš­tva kom­pa­ni­je pre­pus­ti­ti za­pos­le­ni­ci­ma.

Proš­le go­di­ne su obje Bos­ca­ro­lo­ve tvrt­ke za­bi­lje­ži­le 15,5 mi­li­ju­na eura pri­ho­da i 1,7 mi­li­ju­na eura ne­to do­bit. Za ovu go­di­nu pre­dvi­đa­ju rast pri­ho­da od pro­da­je (na ra­zi­ni gru­pe) od oko 25 pos­to i rast do­bi­ti od oko 50 pos­to. Za us­pje­šan rad u 2016. go­di­ni Pi­pis­trel je svim za­pos­le­ni­ci­ma ove go­di­ne pla­tio tri­na­es­tu i če­tr­na­es­tu pla­ću, a 2017. go­di­ne će pos­ta­ti suv­las­ni­ci kom­pa­ni­je, pi­šu Fi­nan­ce.

Ino­va­tiv­nu i teh­no­lo­ški na­pred­nu tvrt­ku ko­ja pro­izvo­di ul­tra­la­ke zra­ko­plo­ve Ivo Bos­ca­rol os­no­vao je pri­je 27 go­di­na, a da­nas ima 75pos­tot­ni udio, dok 25 pos­to ima nje­go­va kćer Taja. Obo­je su kao vlas­ni­ci od­lu­či­li da će omo­gu­ći­ti svim za­pos­le­ni­ci­ma Pi­pis­tre­la ula­zak u vlas­nič­ku struk­tu­ru.

Nji­hov ki­ne­ski part­ner Wu Guo Ying, di­rek­tor i suv­las­nik tvrt­ke Si­no Ga Gro­up, u stu­de­nom je za pet pos­to udje­la u Pi­pis­trel pla­tio de­set mi­li­ju­na eura.

Me­đu­tim, na te­me­lju to­ga ni­je mo­gu­će za­klju­či­ti o vri­jed­nos­ti po­du­ze­ća jer je Ivo Bos­ca­rol s ki­ne­skim part­ne­ri­ma pot­pi­sao sed­mo­go­diš­nji ugo­vor vri­je­dan 350 mi­li­ju­na eura, ko­ji uklju­ču­je pri­je­nos teh­no­lo­gi­je pro­izvod­nje za dva mo­de­la zra­ko­plo­va ko­ji će se pro­izvo­di­ti u Ki­ni, Bos­ca­ro­lov ula­zak u zajedničko ki­ne­sko po­du­ze­će, kao i ra­zvoj elek­trič­nog zra­ko­plo­va sa 19 sje­da­la.

Osva­ja­nje ki­ne­skog ne­ba

Pri­li­kom pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra, Wu Guo Ying za či­ju će kom­pa­ni­ju slo­ven­ska tvor­ni­ca u se­dam go­di­na iz­ra­di­ti 500 ul­tra­la­kih le­tje­li­ca go­diš­nje, objas­nio je u in­ter­v­juu Fi­nan­ca­ma ka­ko je u part­ner­stvo sa Slo­ven­ci­ma ušao jer je pro­ci­je­nio da su naj­bo­lji brend na tr­ži­štu. “Mo­ja gru­pa ba­vi se pro­izvod­njom spe­ci­jal­nih vo­zi­la za voj­sku i po­li­ci­ju, ne­kret­ni­na­ma, ve­le­pro­da­jom hra­ne, pri­je­vo­zom ro­be, tu­riz­mom, ru­dar­stvom, a sad ula­zim i u zrač­ni pro­met, ma­lim zra­ko­plo­vi­ma ko­ji su tr­žiš­no u Ki­ni u po­vo­ji­ma pa i vla­da po­du­pi­re taj sek­tor”, ka­že Ying, či­ja gru­pa ima 600 za­pos­le­nih i pri­hod od 85 mi­li­ju­na eura.

Naj­a­vio je da će u gra­du Ta­ijin u pro­vin­ci­ji Zhe­ji­ang bi­ti dvi­je tvor­ni­ce, za mo­de­le Alp­ha i Pan­t­he­ra. “Tvor­ni­ca za Alp­hu bit će iz­gra­đe­na za šest mje­se­ci, a pr­ve le­tje­li­ce u njoj će se pro­izves­ti za dvi­je go­di­ne. Pan­t­he­re bi­smo mo­gli po­če­ti pro­izvo­di­ti za če­ti­ri do šest go­di­na”, ka­zao je no­vi pet­pos­tot­ni vlas­nik Pi­pis­tre­la.

Proš­le go­di­ne nje­mač­ki auto­mo­bil­ski div Vol­k­swa­gen ( VW) i Pi­pis­trel po­kre­nu­li su za­jed­nič­ku mar­ke­tin­šku kam-

KO­JI ĆE MO­DEL PRETVORBE PI­PIS­TRE­LA U ZAJEDNIČKO VLAS­NIŠ­TVO ZA­POS­LE­NI­KA

BI­TI IZ­A­BRAN I PO KO­JOJ CI­JE­NI ĆE SE PRODAVATI UDJELI JOŠ NI­JE U ODLUČENO, ALI MO­GUĆ­NOS­TI JE VI­ŠE

IVO I TAJA BOS­CA­ROL U 2016. SU ZAUZELI 19. MJES­TO NA LJESTVICI NAJBOGATIJIH SLOVENACA

pa­nju ko­jom su sa svo­jom po­nu­dom u Ki­ni, Hong Kon­gu i Taj­va­nu, pre­ma pi­sa­nju De­la, že­lje­li upoz­na­ti ukup­no oko mi­li­jar­du lju­di,

Nje­mač­ki pro­izvo­đač auto­mo­bi­la pri­pre­mio je za azij­sko tr­ži­šte La­man­do, mo­del u ka­te­go­ri­ji vi­šeg cje­nov­nog raz­re­da, ko­ji se u ogla­si­ma po­jav­lji­vao za­jed­no s ma­lim slo­ven­skim zra­ko­plo­vom. Vol­k­swa­ge­nov azij­ski odjel ogla­ša­va­nja udru­žio se s Pi­pis­tre­lo­vim ki­ne­skim agen­ti­ma kra­jem 2014. go­di­ne, a za­jed­nič­ki oglas emi­ti­ran je na glav­nim TV pos­ta­ja­ma, kao i na in­ter­ne­tu.

Vi­še mo­de­la pretvorbe

Slo­ven­ska kom­pa­ni­ja je proš­le go­di­ne po­bi­je­di­la na na­te­ča­ju in­dij­skog mi­nis­tar­stva obra­ne za na­ba­vu 194 škol­ske le­tje­li­ce za obu­ku pri­pad­ni­ka in­dij­skih zra­ko­plov­nih sna­ga. Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci u in­dij­sku zrač­nu ba­zu Hin­dan do­prem­lje­na je pr­va le­tje­li­ca ti­pa SW 80 Ga­rud. Škol­ska le­tje­li­ca Ga­rud, na­zva­na po pti­ci iz in­dij­ske mi­to­lo­gi­je, ima mo­tor od 80 konj­skih sna­ga, mo­že os­ta­ti u zra­ku naj­ma­nje tri sa­ta i po­pe­ti se na 6000 me­ta­ra vi­si­ne, a nje­na je naj­ve­ća br­zi­na 220 ki­lo­me­ta­ra na sat.

Ko­ji će mo­del pretvorbe Pi­pis­tre­la u zajedničko vlas­niš­tvo za­pos­le­ni­ka bi­ti iz­a­bran i po ko­joj ci­je­ni će se prodavati udjeli, još ni­je u pot­pu­nos­ti odlučeno. Mo­guć­nos­ti je vi­še, od to­ga da za­pos­le­ni­ci svo­je udje­le u druš­tvu ku­pe vlas­ti­tom ušte­đe­vi­nom, da ga ku­pe od nov­ca ko­jeg do­bi­va­ju od kom­pa­ni­je kao na­gra­du za us­pješ­nost, ili da do svog di­je­la do­đu kroz do­pri­nos no­vim zna­nji­ma i teh­no­lo­gi­ja­ma Pi­pis­tre­la.

Ča­so­pis Ma­na­ger je po­ten­ci­jal­nu tr­žiš­nu vri­jed­nost Pi­pis­tre­la pro­ci­je­nio na 50 mi­li­ju­na eura, či­me su Ivo i Taja Bos­ca­rol ove go­di­ne zauzeli 19. mjes­tu na ljestvici najbogatijih Slovenaca.

Ivo Bos­ca­rol na­mje­ra­va u slje­de­ćih po­la go­di­ne u ra­zvoj­nom ins­ti­tu­tu, za ko­jeg je od DUTBa ku­pio biv­šu uprav­na zgra­da Pri­mor­ja, za­pos­li­ti 50 no­vih struč­nja­ka. Tra­žit će ih di­ljem svi­je­ta, uklju­ču­ju­ći i SAD, gdje je prak­sa broj­nih teh­no­lo­ških tvrt­ki da za­pos­len­ke na­gra­đu­ju vlas­nič­kim udje­li­ma.

PD

Slo­ven­ski ul­tra­la­ki zra­ko­plo­vi za Ki­ne­ze su naj­bo­lji brend na tr­ži­štu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.