Nu­de Vr­šač­ke vi­no­gra­de za 4 mil. eura

Vi­nar­stvo Kao mo­gu­ći kup­ci spo­mi­nja­li su se stra­ni ula­ga­či, me­đu ko­ji­ma i ki­ne­ska tvrt­ka Yi­hai

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vr­šač­ki vi­no­gra­di ko­ji su od stu­de­no­ga 2015. go­di­ne u ste­ča­ju, usko­ro bi mo­gli do­bi­ti no­vog vlas­ni­ka, što bi tre­ba­lo bi­ti poz­na­to već kra­jem si­ječ­nja. Agen­ci­ja za li­cen­ci­ra­nje ste­čaj­nih upra­vi­te­lja ogla­si­la je pro­da­ju Vr­šač­kih vi­no­gra­da kao prav­ne oso­be u ste­ča­ju, s bren­dom. Po­čet­na ci­je­na iz­no­si 480.159.084,38 di­na­ra (oko 4 mil. eura), a jav­no nad­me­ta­nje odr­žat će se 30. si­ječ­nja.

Do­sad su se kao po­ten­ci­jal­ni kup­ci spo­mi­nja­li stra­ni ula­ga­či, a me­đu nji­ma kao pos­led­nji ki­ne­ska kom­pa­ni­ja Yi­hai, ali po­vje­re­nik Du­šan Dra­goj­lo­vić ka­že za por­tal eKa­pi­ja da su to nes­luž­be­ni na­pi­si.

“No­vi vlas­nik bit će neo­vi­san o ste­čaj­nom pos­tup­ku ko­ji se nas­tav­lja na ste­čaj­noj ma­si, bez po­tra­ži­va­nja i du­go­va­nja. Kup­cu os­ta­ju bren­do­vi i vi­no­gra­di, ko­ji su odr­ža­ni”, ka­že Dra­goj­lo­vić, pod­sje­ća­ju­ći da za­in­te­re­si­ra­ni za ku­po­vi­nu mo­ra­ju do 23. si­ječ­nja upla­ti­ti de­po­zit.

Una­toč pro­ble­mi­ma ko­ji su pra­ti­li Vr­šač­ke vi­no­gra­de od od­la­ska u ste­čaj, ber­ba gro­žđa ove je go­di­ne po­če­la na vri­je­me, ia­ko na ma­njim po­vr­ši­na­ma ne­go ra­ni­je, na 720 od ukup­no 1134 hek­ta­ra vi­no­gra­da. Ne­ome­tan rad pos­tig­nut je za­hva­lju­ju­ći ugo­vo­ru o za­jed­nič­koj pro­izvod­nji i pos­lov­noj sa­rad­nji, ko­ji je Agen­ci­ja za li­cen­ci­ra­nje ste­čaj­nih upra­vi­te­lja, ko­ja vo­di ste­čaj­ni pos­tu­pak, u sr­p­nju pot­pi­sa­la sa sr­p­skom tvrt­kom Pro­fi­nex, a po­dra­zu­mi­je­va ula­ga­nja u za­vr­še­tak po­ljo­pri­vred­nih ra­do­va u vi­no­gra­di­ma, ber­bu, te pro­izvod­nju, fla­ši­ra­nje i pro­da­ju vi­na od ovo­go­diš­njeg uro­da.

PD

Vlas­nik Vr­šač­kih vi­no­gra­da znat će se 30. si­ječ­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.