REKORDAN PRETOVAR U LU­CI NO­VI SAD

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Alek­san­dar Mi­lo­van­čev, di­rek­tor Lu­ke No­vi Sad, iz­ja­vio je da je ta lu­ka u 2016. go­di­ni os­tva­ri­la rekordan pretovar, ve­ći od 1,180.000 to­na, te da je u ožuj­ku, ka­da je pre­to­va­re­no 164.584 to­na ro­be, os­tva­ren i rekordan pretovar na mje­seč­noj ra­zi­ni ot­kad pos­to­ji ta lu­ka. “Pri­va­ti­za­ci­ja lu­ke, ako do nje do­đe, u nad­lež­nos­ti je dr­ža­ve jer je ona ve­ćin­ski vlas­nik di­oni­ca, a ko­li­ko znam pri­ča o pri­va­ti­za­ci­ji po­kre­nu­ta je zbog pre­go­vo­ra o ula­sku u EU, jer u Europ­skoj uni­ji ne pos­to­ji ni­jed­na lu­ka na Du­na­vu ko­ja je u vlas­niš­tvu dr­ža­ve, od­nos­no ko­ja ni­je u pri­vat­nom vlas­niš­tvu”, re­kao je Mi­lo­van­čev.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.