Za ra­zvoj­ni odjel u Aj­dov­š­či­ni

Ku­pio 4100 kva­dra­ta biv­še uprav­ne zgra­de Pri­mor­ja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ivo Bos­ca­rol je od DUTB-a ku­pio 4100 če­tvor­nih me­ta­ra biv­ših ure­da Pri­mor­ja u Aj­dov­š­či­ni, gje je sje­di­šte Pi­pis­ter­la. Pri­mo­rje je za­vr­ši­lo u ste­ča­ju, ban­ke su svo­ja po­tra­ži­va­nja pre­ma tvrt­ki pre­ni­je­le na DUTB ko­ji je zgra­du za 1,7 mil. eura ku­pio od ste­čaj­nog upra­vi­te­lja. U njoj će bi­ti Pi­pis­tre­lov ra­zvoj­ni odjel, a DUTB ju je pro­da­vao za 2,26 mi­li­ju­na eura, plus PDV. Bos­ca­rol ni­je že­lio ot­kri­ti ci­je­nu ko­ju je pla­tio, kao ni DUTB. An­drej La­zar, di­rek­tor Odje­la za uprav­lja­nje imo­vi­nom u DUTB-u, sa­mo je re­kao da je za­do­vo­ljan tom pro­da­jom. Za zgra­du se se za­ni­ma­li i Sto­jan Pe­trič, vlas­nik Ko­lek­to­ra, kao i Go­re­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.