EUROPA, ENGLESKA I JAPAN - OAZE JEFTINOG NOV­CA I U 2017.

I u no­voj po sta­rom Mo­ne­tar­na po­li­ti­ka ve­ći­ne sre­diš­njih ba­na­ka bez ve­li­kih pro­mje­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Za­oš­tra­va­nje mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke mo­že se oče­ki­va­ti je­di­no od ame­rič­kog Fe­da

Ana­li­ti­ča­ri pre­dvi­đa­ju da bi ove go­di­ne mo­ne­tar­na po­li­ti­ka če­ti­ri naj­z­na­ča­ni­je sre­diš­nje ban­ke u svi­je­tu mo­gla kre­nu­ti u raz­li­či­tim smje­ro­vi­ma. Dok je pra­vac ame­rič­k­pg Fe­da vi­še­ma­nje ja­san, os­ta­je za vi­dje­ti što će uči­ni­ti čel­ni­ci Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB), Ban­ke En­gle­ske te Ban­ke Ja­pa­na.

Fe­do­va če­ti­ri po­di­za­nja

Pred­sjed­ni­ca Fe­da Ja­net Yel­len u proš­lo­ga je mje­se­ca naj­a­vi­la ka­ko su ove go­di­ne mo­gu­ća tri po­di­za­nja ka­mat­nih sto­pa. Ana­li­ti­ča­ri u an­ke­ti ame­rič­kog CNBCa oče­ku­ju naj­ma­nje dva po­di­za­nja ka­mat­nih sto­pa Fe­da. “Ako in­fla­ci­ja poč­ne ras­ti u 2017., mo­že­mo oče­ki­va­ti tri, pa čak i če­ti­ri po­di­za­nja što je vi­še od sa­daš­njih oče­ki­va­nja tr­ži­šta”, po­jaš­nja­va Alex Dryden, ana­li­ti­čar glo­bal­nih tr­ži­šta u JP Mor­gan Asset Ma­na­ge­men­tu. S dru­ge stra­ne, Jo­seph LaVorg­na, glav­ni eko­no­mist De­ut­s­c­he Bank za SAD sma­tra ka­ko Fed “ne­će bi­ti agre­si­van”. “Glav­ni ri­zik ko­ji vi­dim je ge­opo­li­tič­ki”, is­ti­če LaVorg­na.

Prog­no­ze o po­te­zi­ma ECBa pri­lič­no su slo­že­ne. Eko­nom­ski rast euro­zo­ne je sla­ba­šan, a cilj od dva pos­to in­fla­ci­je či­ni se vr­lo da­le­kim. S dru­ge stra­ne, iz­bo­ri u ne­ko­li­ko važ­nih europ­skih dr­ža­va mo­gli bi oja­ča­ti sna­ge des­nog po­pu­liz­ma što bi nag­na­lo ECB na nas­ta­vak la­ba­ve mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke.

Elwin de Gro­ot, eko­nom­ski ana­li­ti­čar Ra­bo­ban­ka sma­tra ka­ko bi ECB mo­gao za­dr­ža­ti la­ba­vi pris­tup mo­ne­tar­noj po­li­ti­ci i pos­li­je 2018. go­di­ne. “Ja­ča­nje an­ti­europ­skih i po­pu­lis­tič­kih stra­na­ka mo­že do­ves­ti do po­ve­ća­nja pri­no­sa na obvez­ni­ce ze­ma­lja euro­zo­ne”, sma­tra Jo­han­nes Mayr, ana­li­ti­čar Baye­ris­c­he Lan­de­sbank.

Bez iz­ne­na­đe­nja

Gu­ver­ner Ban­ke En­gle­ske Mark Car­ney od­go­vo­rio je na re­fe­ren­dum­sku od­lu­ku o Brexi­tu re­za­njem ka­mat­ne sto­pe na 0,25 pos­to te po­ve­ća­njem pro­gra­ma kvan­ti­ta­tiv­nog po­pu­šta­nja za 70 mi­li­jar­di fun­ti. K to­me, en­gel­ska sre­diš­nja ban­ka po­če­la je ku­po­va­ti i obvez­ni­ce kom­pa­ni­ja.

Ve­ći­na ana­li­ti­ča­ra sto­ga ne oče­ku­je pro­mje­ne u en­gle­skom prav­cu mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke ako eko­nom­ski rast os­ta­ne na 1,5 pos­to, a in­fla­ci­ja do­seg­ne 3,5 pos­to. No, ra­zo­ča­ra­va­ju­ći eko­nom­ski rast is­pod na­ve­de­ne ra­zi­ne vje­ro­jat­no bi do­veo do dalj­njeg mo­ne­tar­nog po­pu­šta­nja. Na kra­ju, ve­li­ke pro­mje­ne ne oče­ku­ju se ni od Ban­ke ja­pa­na i nje­zi­na gu­ver­ne­ra Ha­ru­hi­ka Ku­ro­de, ka­že Hi­ro­shi Ugai, di­rek­tor ja­pan­ske po­druž­ni­ce ban­ke JPMor­gan.

REUTERS

Gu­ver­ner Ban­ke Ja­pa­na Ha­ru­hi­ko Ku­ro­da

REUTERS

Čel­ni­ca ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke (Fed) Ja­net Yel­len

Pred­sjed­nik Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke Ma­rio Drag­hi

REUTERS

Gu­ver­ner Ban­ke En­gle­ske Mark Car­ney

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.