KUP­NJE KOM­PA­NI­JA OBILJEŽILA JE PRO­MJE­NA MO­DE­LA RAS­TA

Pre­uzi­ma­lo se za 3,6 bi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI

Uz po­volj­ne uvje­te za­du­ži­va­nja, kom­pa­ni­je je na okrup­nja­va­nje nag­na­la že­lja za kon­so­li­da­ci­jom

Osim što je proš­la go­di­na po vri­jed­nos­ti spa­ja­nja i pre­uzi­ma­nja bi­la druga naj­bo­lja od pret­kriz­ne 2007. go­di­ne, obi­lje­ži­le su je i transakcije ko­je će tran­sfor­mi­ra­ti pos­lo­va­nje kom­pa­ni­ja ko­je su ku­po­va­le. Pre­ma po­da­ci­ma Thom­son Re­uter­sa, ukup­na vri­jed­nost spa­ja­nja i pre­uzi­ma­nja za­us­ta­vi­la se na 3,6 bi­li­ju­na do­la­ra što je 17 pos­to ma­nje ne­go pret­hod­ne, re­kord­ne 2015. go­di­ne ka­da je sklop­lje­no ugo­vo­ra u vri­jed­nos­ti 4,4 bi­li­ju­na do­la­ra.

Broj os­tao is­ti

Me­đu­tim, broj tran­sak­ci­ja od 44.688 os­tao je go­to­vo ne­pro­mi­je­njen. Naj­vi­še je transakcije sklop­lje­no u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju u vri­jed­nos­ti od 1,2 bi­li­ju­na do­la­ra. Sar­kis Je­be­ji­an, part­ner u od­vjet­nič­koj tvrt­ki Kir­k­land & El­lis, ka­že za Fi­nan­ci­al Ti­mes ka­ko je 2015. bi­la obi­lje­že­na ve­li­kim bro­jem me­ga­tran­sak­ci­ja. “Proš­le smo go­di­ne ima­li mno­go kon­zis­tent­ni­ji niz tran­sak­ci­ja što je do­bro za pos­lov­no okruž­je”, do­da­je Je­be­ji­an.

U po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne glav­ni po­kre­ta­či eks­plo­zi­je spa­ja­nja i pre­uzi­ma­nja bi­le su ve­li­ke transakcije, vred­ni­je od pet mi­li­jar­di do­la­ra te po­ja­ča­na aktivnost u SADu. Proš­le go­di­ne obje te ka­te­go­ri­je za­bi­lje­ži­le su sma­nje­nje. Ta­ko je broj ve­li­kih tran­sak- ci­ja pao za tre­ći­nu na 1,4 bi­li­ju­na do­la­ra dok je vo­lu­men ame­rič­kih pre­uzi­ma­nja sma­njen 18 pos­to na 1,65 bi­li­ju­na do­la­ra.

Pre­ma miš­lje­nju ana­li­ti­ča­ra, glav­ni mo­ti­vi za pre­uzi­ma­nje kom­pa­ni­ja bi­li su iz­nim­no po­volj­ni uvje­ti za­du­ži­va­nja zbog ul­tra­ni­skih ka­mat­nih sto­pa te že­lja za ras­tom kroz kon­so­li­di­ra­nje u po­je­di­nim sek­to­ri­ma. “Kom­pa­ni­je gle­da­ju na svo­je pos­lo­va­nje dru­gim oči­ma i to je otvo­ri­lo tok ugo­vo­ra”, is­ti­če za Reuters Chris Ven­tres­ca, ana­li­ti­čar spa­ja­nja i pre­uzi­ma­nja u ame­rič­koj ban­ci JPMor­gan Cha­se.

U tom kon­tek­s­tu, go­di­nu je obi­lje­ži­lo pre­uzi­ma­nje ame­rič­ke me­dij­ske kom­pa­ni­je Ti­me War­ner ko­ju je za vi­še od 85 mi­li­jar­di do­la­ra ku­pi­la te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska kom­pa­ni­ja AT & T. Ula­zak kom­pa­ni­je iz te bran­še u tvrt­ku ko­ja po­sje­du­je film­ski stu­dio War­ner Bros te TVpos­ta­je CNN i HBO ana­li­ti­ča­ri tu­ma­če na­pret­kom teh­no­lo­gi­je u ko­jem će slje­de­ća 5G ge­ne­ra­ci­ja mre­ža za pri­je­nos po­da­ta­ka bi­ti glav- na in­fras­truk­tu­ra za me­dij­ske sa­dr­ža­je.

To go­le­mo pre­uzi­ma­nje sli­je­de dva pri­mje­ra kon­so­li­da­ci­je u sek­to­ru po­ljo­pri­vred­nog sje­me­na i za­štit­nih sred­sta­va. Ta­ko je proš­le go­di­ne doš­lo do naj­ve­će nje­mač­ke ak­vi­zi­ci­je u ino­zem­s­tvu u po­s­ljed­njih 20ak go­di­na ka­da je Bayer za 66 mi­li­jar­di do­la­ra ku­pio ame­rič­ki Mon­san­to.

PREKOGRANIČNE TRANSAKCIJE ČI­NI­LE SU 40 POS­TO UKUP­NE

VRI­JED­NOS­TI, A GLAV­NA POKRETAČKA SNA­GA BI­LA JE AKTIVNOST KINESKIH KOM­PA­NI­JA KO­JE SU UDVOSTRUČILE KUP­NJE

Ki­ne­ska ChemChi­na za 43 mi­li­jar­de do­la­ra pre­uze­la je švi­car­sku Syn­gen­tu.

To je ujed­no bi­lo i naj­ve­će ki­ne­sko pre­uzi­ma­nje ne­ke ino­zem­ne kom­pa­ni­je u po­vi­jes­ti. Mo­že se re­ći da su ki­ne­ske kom­pa­ni­je bi­le glav­na pokretačka sna­ga pre­ko­gra­nič­nih spa­ja­nja i pre­uzi­ma­nja sklo­piv­ši pos­lo­va u vri­jed­nos­ti 220 mi­li­jar­di do­la­ra. To je dvos­tru­ko vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Pri to­me je vri­jed­nost kineskih kup­nji ame­rič­kih kom­pa­ni­ja sko­či­la ne­vje­ro­jat­nih 841 pos­to.

“Ra­zi­na za­in­te­re­si­ra­nos­ti kineskih ku­pa­ca os­ta­la je vi­so­ka, ali za­pad­ni pro­da­va­te­lji sve vi­še do­vo­de u pi­ta­nje nji­ho­vu spo­sob­nost do­bi­va­nja re­gu­la­tor­na odo­bre­nja”, ocje­nju­je Her­nan Cris­ter­na, ana­li­ti­čar u JPMor­ga­nu. Ina­če, pre­ko­gra­nič­na pre­uzi­ma­nja su­dje­lo­va­la su s udje­lom od 40 pos­to u ukup­nim pre­uzi­ma­nji­ma. Što se ti­če vo­lu­me­na europ­skih pre­uzi­ma­nja, on je os­la­bio 14 pos­to na 745 mi­li­jar­di do­la­ra. Od os­ta­lih “tran­sfor­ma­cij­skih pre­uzi­ma­nja” vri­je­di pod­sje­ti­ti na Mi­cro­sof­to­vu kup­nju pro­fe­si­onal­ne mre­že Lin­kedIn za vi­še od 26 mi­li­jar­di do­la­ra te Sam­sun­go­vu kup­nju pro­izvo­đa­ča auto­mo­bil­ske audi­oopre­me Har­man za osam mi­li­jar­di do­la­ra.

Po­li­ti­ka ku­mo­va­la pro­pas­ti

Me­đu­tim, va­lja na­gla­si­ti ka­ko dio naj­av­lje­nih pre­uzi­ma­nja u proš­loj go­di­ni mo­žda ne­će bi­ti na kra­ju za­klju­čen zbog re­gu­la­tor­nih blo­ka­da ili po­li­tič­kih ne­s­klo­nos­ti. Po­li­ti­ka je ku­mo­va­la i pro­pas­ti po­ten­ci­jal­no naj­ve­ćeg lanj­skog pre­uzi­ma­nja od ko­jeg se na kra­ju ipak odus­ta­lo. Ra­di se o 160 mi­li­jar­di do­la­ra vri­jed­noj Pfi­ze­ro­voj po­nu­di za ir­skog far­ma­ce­uta Al­ler­gan.

Ame­rič­ki lje­kar­nič­ki div na­mje­ra­vao je kup­njom Al­ler­ga­na pre­ba­ci­ti sje­di­šte u Ir­sku ka­ko bi pla­ćao manji po­rez što bi bi­la naj­ve­ća po­rez­na inver­zi­ja u ame­rič­koj po­vi­jes­ti. Me­đu­tim, mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja zna­čaj­no je iz­mi­je­ni­lo i ote­ža­lo po­rez­ne inver­zi­je što je na kra­ju nag­na­lo Pfi­zer na uz­mak.

S dru­ge stra­ne, re­gu­la­tor tr­žiš­nog na­tje­ca­nja spri­je­čio je spa­ja­nje tr­gov­ca ured­skim ma­te­ri­ja­lom Sta­ples s ma­njim kon­ku­ren­tom Of­fi­ce De­po­tom za 6,3 mi­li­jar­de do­la­ra. Po­da­ci Thom­son Re­uter­sa po­ka­zu­ju da su re­gu­la­tor­ne ili po­li­tič­ke pre­pre­ke spri­je­či­le spa­ja­nja i pre­uzi­ma­nja u vri­jed­nos­ti 804 mi­li­jar­de do­la­ra ši­rom svi­je­ta. Što će do­ni­je­ti ova go­di­na, os­ta­je za vi­dje­ti.

FOTOLIA

Naj­ve­ća pre­uzi­ma­nja u proš­loj go­di­ni 66 mi­li­jar­di do­la­ra Bayer pre­uzeo Mon­san­to

85,4 mi­li­jar­di do­la­ra AT&T ku­pio Ti­me War­ner 43 mi­li­jar­di do­la­ra ChemChi­na stek­la Syn­gen­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.