RTB Bor za­poš­lja­va pro­fe­si­onal­ni me­nadž­ment

No­vi uprav­lja­či Pro­fe­si­onal­ni me­nadž­ment u sr­p­skom ru­dar­sko-to­pi­onič­kom ba­ze­nu imat će za­da­tak po­ve­ća­ti pro­fi­ta­bil­nost, osi­gu­ra­ti no­va tr­ži­šta i uves­ti no­vu or­ga­ni­za­ci­ju ra­da

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ru­dar­sko­to­pi­onič­ki ba­zen (RTB) Bor Gru­pa ras­pi­sao je na­tje­čaj za iz­bor pro­fe­si­onal­nog me­nadž­men­ta i sa­vjet­ni­ka u uprav­lja­nju tvrt­ka­ma u sas­ta­vu te gru­pe. Po­nu­de mo­gu pod­ni­je­ti oso­be iz Sr­bi­je i ino­zem­s­tva za­in­te­re­si­ra­ne za da­va­nje us­lu­ga pro­fe­si­onal­nog me­na­žmen­ta i sa­vje­to­va­nja u uprav­lja­nju RTBom Bor, Rud­ni­ci­ma ba­kra Bor, Rud­ni­ci­ma ba­kra Maj­dan­pek i To­pi­oni­com i ra­fi­na­ci- jom ba­kra Bor. Pro­fe­si­onal­ni me­nadž­ment imat će za­da­tak po­ve­ća­ti pro­fi­ta­bil­nost, osi­gu­ra­ti no­va tr­ži­šta i no­vu or­ga­ni­za­ci­ju ra­da, kao i plan pos­lo­va­nja s Una­pri­jed pri­prem­lje­nim pla­nom re­or­ga­ni­za­ci­je.

Bla­go­je Spa­skov­ski, di­rek­tor RTBa Bor, iz­ja­vio je Ta­nju­gu da je RTB una­toč le­de­noj ki­ši u Maj­dan­pe­ku i po­ža­ru u no­voj tvor­ni­ci sum­por­ne ki­se­li­ne, kao i pa­du ci­je­ne ba­kra na svjet­skom tr­ži­štu, ove go­di­ne os­tva­rio po­zi­tiv­ne pos­lov­ne re­zul­ta­te. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, ope­ra­tiv­ni tro­ško­vi pos­lo­va­nja su za oko osam mi­li­ju­na do­la­ra ni­ži od pri­ho­da i pro­da­je pro­izvo­da, dak­le os­tva­re­na je do­bit iz te­ku­ćeg pos­lo­va­nja, bez amor­ti­za­ci­je. Plan pro­izvod­nje ba­kra u 2016. go­di­ni je is­pu­njen, a ukup­na pro­izvod­nja je čak 20% ve­ća ne­go u 2015. Ove go­di­ne pre­ra­đe­no je 326.400 to­na kon­cen­tra­ta ba­kra i pro­izve­de­no ukup­no 64.146 to­na ka­tod­nog ba­kra, 805 ki­lo­gra­ma zla­ta, 11,5 to­na sre­bra i 300.000 to­na sum­por­ne ki­se­li­ne.

Bla­go­je Spa­skov­ski ka­že da su prog­no­ze pos­lo­va­nja za RTB Bor u 2017. po­volj­ni­je, jer su s pro­sječ­nom ci­je­nom ba­kra od 5500 do­la­ra za to­nu re­zul­ta­ti iz te­ku­ćeg pos­lo­va­nja po­zi­tiv­ni, a pla­ni­ra­na do­bit RTBa, s amor­ti­za­ci­jom, u 2017. go­di­ni iz­no­sit će 50 mi­li­ona do­la­ra.

PD

Plan pro­izvod­nje ba­kra u Bo­ru u 2016. je is­pu­njen, ukup­na pro­izvod­nja je 20% ve­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.