Ru­si­ma do­zvo­la za grad­nju ma­ri­ne

La­zu­re Ma­ri­na & Ho­tel u Me­lji­na­ma

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

GLAV­NI GRAĐEVINSKI RADOVI NA MARINI POČET ĆE 1. VE­LJA­ČE, A KOMPLEKS ĆE IMA­TI 220 VEZOVA

Ru­ska kom­pa­ni­ja Im­pe­rio Hol­ding ko­ja pla­ni­ra ulo­ži­ti vi­še od 70 mi­li­ju­na eura u pro­jekt La­zu­re Ma­ri­na & Ho­tel do­bi­la je od re­sor­nog mi­nis­tar­stva Cr­ne Go­re gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za iz­grad­nju ma­ri­ne.

“Dra­go nam je što smo ko­nač­no do­bi­li tu do­zvo­lu, jer ma­ri­na igra vr­lo važ­nu ulo­gu u pro­jek­tu i za lo­kal­nu za­jed­ni­cu. Ona će pri­vu­ći ve­li­ki broj tu­ris­ta i na­uti­ča­ra u Me­lji­ne i Her­ceg No­vi”, rek­li su iz Im­pe­rio Hol­din­ga.

Glav­ni građevinski radovi počet će 1. ve­lja­če i tra­jat će 11 me­se­ci, sa stan­kom za ljet­nju se­zo­nu. Ma­ri­na će ima­ti ka­pa­ci­tet od 220 vezova, a ra­do­vi­ma na marini po­či­nje druga fa­za iz­grad­nje kom­plek­sa. Usko­ro bi tre­ba­lo bi­ti iz­da­na i gra­đe­vin­ska do­zvo­la za iz­grad­nju Apart ho­te­la sa 110 so­ba i apart­ma­na i spa cen­trom s ba­ze­nom.

U po­vi­jes­noj zgra­di La­za­re­ta, gde će bi­ti La­zu­re ho­tel, u to­ku su ins­ta­la­cij­ski, elek­tro i vo­do­vod­ni radovi, kao i mon­ta­ža stak­le­nog kro­va ko­ji će po­kri­ti unu­traš­nji dio dvo­ri­šta La­za­re­ta. Re­kons­truk­ci­ja je obav­lje­na po stro­gim kon­zer­va­tor­skim uvje­ti­ma. Im­pe­rio Hol­ding po­čeo je pri­pre­mu i grad­nju kom­plek­sa u Me­lji­na­ma 2014. go­di­ne, za­vr­še­na je iz­grad­nja obal­nog zi­da, ka­me­nog še­ta­li­šta i iz­gra­đen je Yac­ht Club.

PD

Im­pe­rio Hol­ding ulaže 70 mil. eura u CG

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.