Hu­awei oče­ku­je spo­ri­ji rast pri­ho­da

Po­ve­ća­nje pri­ho­da za 2016. tre­ba­lo bi us­po­ri­ti s 35 pos­to na 32 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ki­ne­ski Hu­awei Tec­h­no­lo­gi­es, je­dan od vo­de­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske opre­me, s opre­zom ula­zi u ovu go­di­nu. K to­me, oče­ku­je spro­ri­ji rast pri­ho­da za proš­lu go­di­nu. Ka­ko su pri­op­ći­li u pe­tak, kom­pa­ni­ja oče­ku­je da će rast ukup­nih pri­ho­da za proš­lu go­di­nu us­po­ri­ti na 32 pos­to, na­vo­di Reuters. Za us­po­red­bu, u 2015. pri­ho­di Hu­awe­ija po­ras­li su 35 pos­to.

Te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski div iz Shen­ze­na ko­ji je naj­ve­ći ri­val šved­skom Eric­sso­nu pro­cje­nju­je da će lanj­ski pri­ho­di do­seg­nu­ti 520 mi­li­jar­di ju­ana, od­nos­no 74,8 mi­li­jar­di do­la­ra. Eric Xu, iz­vr­š­ni di­rek­tor Hu­awe­ia, iz­ja­vio je u no­vo­go­diš­njoj po­ru­ci za­pos­le­ni­ci­ma u ko­ju je Reuters iamo uvid ka­ko je 2016. go­di­na glo­bal­no bi­la obi­lje­že­na broj­nim po­li­tič­kim i eko­nom­skim šo­ko­vi­ma. “Ne­ovis­no o to­me, os­ta­li smo fo­ku­si­ra­ni na na­šu stra­te­gi­ju”, do­dao je Xu.

Me­đu­tim, go­vo­re­ći o ovoj go­di­ni, Xu sma­tra da će se kom­pa­ni­ja su­oči­ti s još ve­ćim glo­bal­nim po­li­tič­kim i eko­nom­skim ne­si­gur­nos­ti­ma. Pod­sje­ti­mo, Hu­awei je još 2014. za­cr­tao da do 2018. os­tva­ri ukup­ne pri­ho­de od 70 mi­li­jar­di do­la­ra. Ako se os­tva­re pro­cje­ne za proš­lu go­di­nu, taj će cilj bi­ti dos­tig­nut dvi­je go­di­ne ra­ni­je. Kom­pa­ni­ja je ujed­no pos­ta­la i pr­vi ki­ne­ski pro­izvo­đač ko­ji je pro­dao vi­še od 100 mi­li­ju­na pa­met­nih te­le­fo­na u 2015. go­di­ni.

Va­lja na­gla­si­ti ka­ko je te go­di­ne os­tva­ren skok pro­da­je od 44 pos­to una­toč us­po­ra­va­nju ci­je­log tr­ži­šta mo­bil­nih te­le­fo­na. To je omo­gu­ći­lo kom­pa­ni­ji da u 2015. za­bi­lje­ži skok ne­to do­bi­ti od 32 pos­to na 36,9 mi­li­jar­di ju­ana. Hu­awei je u stu­de­nom obja­vio ka­ko za dvi­je go­di­ne že­li s tre­ćeg do­ći na dru­go mjes­to naj­ve­ćih pro­izvo­đa­ča mo­bi­te­la na ame­rič­kom tr­ži­štu, od­mah iza Ap­plea.

FOTOLIA

Kom­pa­ni­ja oče­ku­je do­bit od 74,8 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.