RU­SKI PRI­VAT­NI SEK­TOR SNAŽ­NO RAS­TAO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ak­tiv­nos­ti u ru­skom pri­vat­nom sek­to­ru po­ras­le su u pro­sin­cu naj­s­naž­ni­jim tem­pom u vi­še od če­ti­ri go­di­ne, po­ka­za­lo je u pe­tak mje­seč­no is­tra­ži­va­nje lon­don­ske tvrt­ke IHS Mar­kit. In­deks me­na­dže­ra na­ba­ve (PMI) u ru­skom pri­vat­nom sek­to­ru po­ras­tao je u pro­sin­cu na 56,6 bo­do­va, s 55,8 bo­do­va u stu­de­nom, iz­vi­jes­ti­la je lon­don­ska tvrt­ka za pri­kup­lja­nje i obra­du eko­nom­skih po­da­ta­ka. Naj­no­vi­ja broj­ka pred­stav­lja kru­nu naj­bo­ljeg tro­mje­se­čja ras­ta u vi­še od če­ti­ri go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.