MIDEI DOPUŠTENA KUPNJA NJE­MAČ­KE KUKE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ki­ne­ska Mi­dea obja­vi­la je u pe­tak da će do­vr­ši­ti pre­uzi­ma­nje nje­mač­kog pro­izvo­đa­ča in­dus­trij­skih ro­bo­ta Kuke u pr­voj po­lo­vi­ci si­ječ­nja na­kon što su tran­sak­ci­ju odo­bri­le nad­lež­ne ame­rič­ke vlas­ti. “Svi uvje­ti za za­tva­ra­nje po­nu­de za kup­nju is­pu­nje­ni su i do­vr­še­nje pos­la mo­že se oče­ki­va­ti u pr­voj po­lo­vi­ci si­ječ­nja”, is­ti­ču iz ki­ne­skog pro­izvo­đa­ča ku­ćan­skih apa­ra­ta. “Ko­mi­si­ja ame­rič­ke vla­de za stra­ne inves­ti­ci­je i ured za kon­tro­lu tr­go­va­nja oruž­jem odo­bri­li su pre­uzi­ma­nje Kuke”, sto­ji u odvo­je­noj iz­ja­vi iz Kuke, objav­lje­noj ta­ko­đer u pe­tak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.