Naj­ve­ći go­diš­nji skok ci­je­ne naf­te od 2009.

Opo­ra­vak ‘cr­nog zla­ta’ Ci­je­na Brent naf­te la­ni sko­či­la za 53 pos­to, a WTI je po­sku­pio 46 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Po­vi­jes­ni do­go­vor čla­ni­ca Or­ga­ni­za­ci­je ze­ma­lja iz­voz­ni­ca naf­te (OPEC) i ve­li­kih pro­izvo­đa­ča iz­van te or­ga­ni­za­ci­je, po­put Ru­si­je, do­veo je do naj­ve­ćeg go­diš­njeg sko­ka naf­te u po­s­ljed­njih se­dam go­di­na. Ci­je­na ter­min­skih ugo­vo­ra za Brent naf­tu ove je go­di­ne sko­či­la 53 pos­to dok je ci­je­na ba­re­la WTI naf­te uve­ća­na za 46 pos­to. Pre­ma po­da­ci­ma Re­uter­sa, lanj­ski re­zul­tat naj­bo­lji je od 2009. ka­da je Brent naf­ta po­sku­pi­la 78 pos­to dok je WTI jur­nuo 71 pos­to.

Ba­re­lom Brent naf­te u pe­tak se tr­go­va­lo po 57 do­la­ra dok je se ci­je­na WTIa kre­ta- la oko 54 do­la­ra. Pod­sje­ti­mo, pr­vog da­na 2017. na sna­gu je stu­pio do­go­vor o sma­nje­nju pro­izvod­nje. Ka­ko na­vo­de agen­ci­je, Oman je već oba­vi­jes­tio kup­ce svo­je naf­te ka­ko će u ožuj­ku sma­nji­ti is­po­ru­ke za pet pos­to. Me­đu­tim, ni­je ra­zjas­nio ho­će li se sma­nje­nje u is­po­ru­ka­ma nas­ta­vi­ti i kas­ni­je.

Ana­li­ti­ča­ri u an­ke­ti Re­uter­sa objav­lje­noj kra­jem proš­log tjed­na pre­dvi­đa­ju da će se ci­je­ne naf­te stup­nje­vi­to po­ve­ća­va­ti do 60 do­la­ra do kra­ja go­di­ne. Dalj­nji rast ci­je­ne tre­bao bi ogra­ni­či­ti sna­žan do­lar te opo­ra­vak ame­rič­ke pro­izvod­nje naf­te.

REUTERS

Ana­li­ti­ča­ri pre­dvi­đa­ju da će do kra­ja ove go­di­ne ba­rel vri­je­di­ti 60 do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.