U ku­ban­ske do­mo­ve do­la­zi in­ter­net

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ha­va­na Ku­ban­ska vla­da naj­a­vi­la je pi­lot-pro­jekt iz­grad­nje in­ter­net­skih hot-spot to­ča­ka ko­ji će omo­gu­ći­ti gra­đa­ni­ma pris­tup in­ter­ne­tu u do­mo­vi­ma. Sa­mo pet pos­to Ku­ba­na­ca ima in­ter­net­sku ve­zu u svo­jim do­mo­vi­ma, uglav­nom sve­uči­liš­ni pro­fe­so­ri, li­ječ­ni­ci i in­te­lek­tu­al­ci. Kuć­ni pri­klju­čak mo­ra­ju odo­bri­ti i vlas­ti. Be­zič­ni in­ter­net sto­ji 1,5 do­lar po sa­tu ili pet pos­to pro­sječ­ne pla­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.