Naj­ve­ćem fin­skom mlje­ka­ru kaz­na od 70 mi­li­ju­na eura

Kom­pa­ni­ja Va­lio na­ru­ša­va­la tr­žiš­nu uat­k­mi­cu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fin­ski sud odre­dio je kaz­nu od 70 mi­li­ju­na eura naj­ve­ćoj mlje­kar­skoj kom­pa­ni­ji u zem­lji zbog zlo­po­ra­be svog do­mi­nant­nog tr­ži­šta po­lo­ža­ja. Ka­ko na­vo­de lo­kal­ni me­di­ji pre­no­se­ći pri­op­će­nje, sud je ut­vr­dio da je kom­pa­ni­ja Va­lio iz­me­đu 2010. i 2012. go­di­ne na­ru­ša­va­la tr­žiš­nu utak­mi­cu pro­da­va­ju­ći svje­že mli­je­ko po iz­nim­no ni­skim ci­je­na­ma. Glas­no­go­vor­nik Va­lia je iz­ja­vio ka­ko je Upra­va ra­zo­ča­ra­na od­lu­kom su­da te do­dao ka­ko pre­su­da omo­gu­ću­je ma­njim mlje­kar­skim tvrt­ka­ma da tra­že od­šte­tu od Va­lia. Ina­če, Va­lio je naj­ve­ći fin­ski iz­voz­nik mli­ječ­nih pro­izvo­da, a naj­vi­še je do sank­ci­ja iz­vo­zio u Ru­si­ju, za 242 mi­li­ju­na eura.

FOTOLIA

Mli­je­ko pro­da­va­li vr­lo jef­ti­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.