Tu­ži­telj je znao da zgra­da ni­je eta­ži­ra­na

Sud­ska prak­sa Ugo­vor Tu­že­ni­ca se ni­je obve­za­la da će eta­ži­ra­ti pro­da­ne ne­kret­ni­ne, pros­tor pri­ves­ti od­go­va­ra­ju­ćoj na­mje­ni i os­po­so­bi­ti ga za obav­lja­nje fo­to­graf­skog obr­ta

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - MIĆO LJUBENKO mi­co.ljubenko@gma­il.com

Nak­na­da šte­te zbog ne­mo­guć­nos­ti ko­ri­šte­nja pos­lov­nog pros­to­ra

Pre­ma sta­vu Vr­hov­nog su­da RH, Revx 385/13 u si­tu­aci­ji gdje je tu­že­ni­ca Ugo­vo­rom tu­ži­te­lju pro­da­la dio ne­kret­ni­na kao po­drum­ske pros­to­ri­je, a dio ne­kret­ni­na kao pos­lov­ni pros­tor, da Ugo­vo­rom ni­ti Anek­som Ugo­vo­ru ni­je pre­uze­la ni­kak­ve obve­ze pre­ma tu­ži­te­lju gle­de eta­ži­ra­nja pro­da­nih ne­kret­ni­na i nji­ho­va pri­vo­đe­nja od­go­va­ra­ju­ćoj na­mje­ni od­nos­no mo­guć­nos­ti pro­vo­đe­nja adap­ta­ci­ja već je je­di­no jam­či­la da su pro­da­ne ne­kret­ni­ne is­klju­či­vo vlas­niš­tvo tu­že­ni­ce, te ni­su op­te­re­će­ne ni­kak­vim uk­njiž­ba­ma ni ne­uk­nji­že­nim te­re­ti­ma, ne pos­to­ji uz­roč­na ve­za iz­me­đu rad­nje tu­že­ni­ce i šte­te ko­ja je nas­ta­la tu­ži­te­lju.

Tu­že­ni­ca se Ugo­vo­rom ni­je obve­za­la da će eta­ži­ra­ti pro­da­ne ne­kret­ni­ne, pros­tor pri­ves­ti od­go­va­ra­ju­ćoj na­mje­ni i os­po­so­bi­ti ga za obav­lja­nje fo­to­graf­skog obr­ta, ni­ti je jam­či­la da će tu­ži­telj mo­ći iz­vr­ši­ti odre­đe­ne adap­ta­ci­je u pros­to­ru, a tu­ži­telj je imao saz­na­nja da zgra­da ni­je eta­ži­ra­na, dak­le, znao je u tre­nut­ku skla­pa­nja ugo­vo­ra za mo­guć­nost da nje­go­vo pra­vo bu­de sma­nje­no ili ogra­ni­če­no, a ni­je zah­ti­je­vao sni­že­nje ci­je­ne, ni­ti je ra­ski­nuo ugo­vor, to je dru­gos­tu­panj­ski sud pra­vil­no oci­je­nio, a ko­ju ocje­nu pri­hva­ća i ovaj sud, da ne pos­to­ji uz­roč­na ve­za iz­me­đu štet­ne rad­nje tu­že­ni­ka i šte­te ko­ja je nas­ta­la tu­ži­te­lju, a ti­me ni­ti od­go­vor­nost tu­že­ni­ce za pre­trp­lje­nu šte­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.