Za tre­ći­nu pa­la uvr­šte­nja na burzu

Re­zul­tat za proš­lu go­di­nu

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Pri­kup­lja­nje svje­žeg ka­pi­ta­la na svjet­skoj ra­zi­ni u 2016. pa­lo je za vi­še od če­t­vr­ti­ne u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu zbog ge­opo­li­tič­kih nes­ta­bil­nos­ti te ni­za ne­us­pje­lih ini­ci­jal­nih jav­nih po­nu­da (IPO), dok su i iz­gle­di za 2017. ne­uvjer­lji­vi, pi­še Reuters, Kom­pa­ni­je su pri­ku­pi­le 648,9 mi­li­jar­di do­la­ra svje­žeg ka­pi­ta­la ti­je­kom 2016., u od­no­su na 873 mi­li­jar­de go­di­nu pri­je, po­ka­zu­ju po­da­ci gru­pe za fi­nan­cij­ske in­for­ma­ci­je Thom­son Reuters.

Iz­nos ka­pi­ta­la pri­kup­lje­nog pu­tem ini­ci­jal­nih jav­nih po­nu­da u pa­du je za go­to­vo tre­ći­nu, na 130,6 mi­li­jar­di do­la­ra, una­toč to­me što su u kas­ni­joj fa­zi go­di­ne di­onič­ki in­dek­si do­seg­nu­li re­kord­ne ra­zi­ne. “Tr­ži­šta su proš­le go­di­ne bi­la pro­mje­nji­va. Bi­lo je slu­ča­ja ka­da su inicijalne jav­ne po­nu­de po­kre­nu­te, no ni­su za­vr­še­ne, kao što je bi­lo i ma­nje po­nu­da pra­va”, ka­že Ac­hin­tya Man­gla, vo­di­telj tr­ži­šta ka­pi­ta­la za Eu­ro­pu, Bliski Istok i Afri­ku u JP Mor­ga­nu. ko­ji je u svjet­skom vr­hu u po­nu­da­ma za vlas­nič­ko pre­uzi­ma­nje i in­ci­jal­nim jav­nim po­nu­da­ma.

“2017. će ta­ko­đer bi­ti ne­si­gur­na i pro­mje­nji­va, oče­ku­jem da će inicijalne jav­ne po­nu­de bi­ti na ra­zi­ni ove go­di­ne”, do­da­je. Naj­ve­ća ovo­go­diš­nja ini­ci­jal­na jav­na po­nu­da, ona Pos­tal Sa­vin­gs Bank of Chi­na (PSBC), odr­ža­na je u ruj­nu, a na­kon to­ga ci­je­na di­oni­ce je pa­la vi­še od 10 pos­to. Pad ci­je­ne di­oni­ca do­go­dio se i na­kon dvi­je naj­ve­će eu­rop­ske inicijalne jav­ne po­nu­de, one fi­nan­cij­ske kom­pa­ni­je Nets i ener­get­ske kom­pa­ni­je In­nogy.

Tr­žiš­na pro­mje­nji­vost kri­va je i za ne­ka ot­ka­zi­va­nja po­nu­da, ko­je obič­no zah­tje­va­ju mi­ni­mal­no mje­sec da­na ka­ko bi se pro­ve­le. U Eu­ro­pi su se inicijalne jav­ne po­nu­de u svom obuj­mu vi­še ne­go pre­po­lo­vi­le u od­no­su na 2015. Taj trend bi se mo­gao nas­ta­vi­ti i u 2017., s ob­zi­rom na iz­bo­re u Fran­cu­skoj, Nje­mač­koj i Ni­zo­zem­skoj, kao i zbog bri­tan­skog služ­be­nog po­kre­ta­nja pro­ce­sa na­pu­šta­nja EU. Me­đu­tim, u ti­je­ku su pri­pre­me za ve­ći broj ve­li­kih pos­lo­va ko­ji bi mo­gli po­di­ći aktivnost na europ­skim tr­ži­šti­ma ka­pi­ta­la.

INICIJALNE JAV­NE PO­NU­DE VRIJEDILE SU 130,6 MI­LI­JAR­DI

DO­LA­RA, A VE­ĆE PRO­MJE­NE NE OČE­KU­JU SE U 2017.

REUTERS

U Eu­ro­pi se obu­jam ini­ci­jal­nih jav­nih po­nu­da vi­še ne­go pre­po­lo­vio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.