Pro­pa­la po­nu­da PPD-a, Pe­tro­ke­mi­ji vri­je­me cu­ri

Is­te­kao rok va­lja­nos­ti po­nu­de je­di­nog po­ten­ci­jal­nog ula­ga­ča u Ku­ti­nu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ marija.br­nic@pos­lov­ni.hr

NIJE JASNO HOĆE LI DRŽAVA DOVRŠITI PROCES RESTRUKTURIRANJA PO MODELU KOJI JE ZAPOČELA ILI AKO SE OD NJEGA DEFINITIVNO ODUSTAJE, KOJE JE NOVO RJEŠENJE ZA FINANCIJSKU KONSOLIDACIJU TVRTKE DUGOVANJA PETROKEMIJE IZNOSE 680 MILIJUNA KUNA, OD TOGA

SAMO PPD-U 380 MILIJUNA

Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva lop­ti­cu pre­ba­cu­je na upra­vu iz koje je već tre­bao sti­ći pro­gram restrukturiranja

Slu­čaj pri­va­ti­za­ci­je ku­tin­ske Petrokemije pre­ras­ta u je­dan od do­sad naj­kom­plek­s­ni­jih i ne­iz­vjes­ni­jih pri­va­ti­za­cij­skih pro­ce­sa i po­ku­ša­ja spa­ša­va­nja gu­bi­ta­ša iz dr­žav­nog por­t­fe­lja. Pri­je tri da­na is­te­kao je, na­ime, rok va­lja­nos­ti po­nu­de Pr­vog pli­nar­skog druš­tva (PPDa), naj­ve­ćeg vje- rov­ni­ka i je­di­nog po­ten­ci­jal­nog ula­ga­ča koji je dao obve­zu­ju­ću po­nu­du na na­tje­ča­ju pro­ve­de­nom još pri­je go­to­vo go­di­nu da­na. Da po­nu­da vi­še nije ak­tu­al­na po­t­vr­di­li su nam i iz PPDa i iz nad­lež­nog Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta.

Ono što zbu­nju­je je da ni­ti pro­tek­la dva tjed­na ot­ka­ko se po­nov­no ak­tu­ali­zi­ra­lo pi­ta­nje okon­ča­nja pos­tup­ka restrukturiranja ku­tin­skog pro­izvo­đa­ča mi­ne­ral­nih gno­ji­va, PPD nije služ­be­no kon­tak­ti­ran iz re­sor­nih mi­nis­tar­sta­va i oba­vi­je­šten o za­tva­ra­nju pos­tup­ka bez pri­hva­ća­nja nje­go­ve po­nu­de.

Či­nje­ni­ca jest da je ak­tu­al­nu ad­mi­nis­tra­ci­ju u Vla­di proces oda­bi­ra mo­de­la za Pe­tro­ke­mi­ju do­če­kao na sto­lu, u zad­njoj fa­zi, me­đu­tim, u dva mje­se­ca nit­ko se iz re­sor­nih mi­nis­tar­sta­va nije jav­no oči­to­vao o to­me kak­va je za­pra­vo PPDo­va po­nu­da i je li ona za dr­ža­vu i Pe­tro­ke­mi­ju pri­hvat­lji­va ili ne.

Tek je pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta Mar­ti­na Da­lić vi­še pu­ta us­t­vr­di­la da je rješenje za spa­ša­va­nje Petrokemije u stra­te­škom part­ne­ru, no ni ri­je­či vi­še ne­ma­mo o to­me hoće li država dovršiti proces restrukturiranja po modelu koji je započela ili ako se od njega definitivno odustaje, koje je novo rješenje za financijsku konsolidaciju tvrtke.

Na upi­te Pos­lov­nog dnev­ni­ka iz Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva krat­ko su ju­čer od­go­vo­ri­li da su sve ak­tiv­nos­ti koje pla­ni­ra­ju po­du­ze­ti u skla­du s od­lu­kom Vla­de iz ko­lo­vo­za proš­le go­di­ne. Suk­lad­no to­me, po­ru­ču­ju, Mi­nis­tar­stvo će Vla­di RH pod­ni­je­ti iz­vi­ješ­će. Dru­gim ri­je­či­ma, Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva lop­ti­cu pre­ba­cu­je na sa­mu tvrt­ku iz koje je već tre­bao sti­ći pro­gram restrukturiranja, na či­joj je iz­ra­di an­ga­ži­ran KPMG.

Taj pro­gram tre­ba do­bi­ti pro­laz­nu ocje­nu Vla­de, te po­tom Eu­rop­ske ko­mi­si­je ko­ja ovaj slu­čaj nad­zi­re zbog još jed­nog pa­ke­ta dr­žav­ne pot­po­re odo­bre­ne od­lu­kom Vla­de na ko­ju se sa­da po­zi­va Mi­nis­tar­stvo o po­mo­ći u do­bi­va­nju 200 milijuna kuna kre­di­ta kod HBOR-a. U Mi­nis­tar­stvu dr­žav­ne imo­vi­ne, pak, još su za­tvo­re­ni­ji u oči­to­va­nju o si­tu­aci­ji oko Petrokemije. A u uvje­ti­ma ka­da svi uklju­če­ni u taj proces uglav­nom di­plo­mat­ski šu­te nije za­hval­no pro­cje­nji­va­ti je­su li po­sri­je­di za­ku­lis­ne igre zbog ko­jih se kons­tant­no ig­no­ri­ra za­po­če­ti po­sao ili je, ka­ko se pro­tek­lih da­na špe­ku­li­ra, mo­žda doš­lo do pro­mje­ne od­no­sa pre­ma Pe­tro­ke­mi­ji na­kon što je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić naj­a­vio da će država ići na pre­uzi­ma­nje Mo­lo­vih di­oni­ca u Ini, ko­ja je ta­ko­đer va­žan vje­rov­nik Petrokemije. U tre­nut­ku ka­da je uz jam­s­tvo dr­ža­ve Pe­tro­ke­mi­ja uze­la HBORov kre­dit od 200 milijuna kuna, dugovanja tvrtke samo PPDu iz­no­si­la su oko 380 milijuna kuna za is­po­ru­če­ni plin, dok su obve­ze pre­ma os­ta­lim vje­rov­ni­ci­ma, me­đu ko­ji­ma je i Ina, bi­le iz­nad 300 milijuna kuna. U Ku­ti­ni se s nos­tal­gi­jom sje­ća­ju vre­me­na ka­da su bi­li u okri­lju Ine i ima­li kon­tro­lu ops­kr­be i ci­je­ne pri­rod­nog pli­na, no ri­jet­ki vje­ru­ju da su re­al­ne ide­je da bi se Pe­tro­ke­mi­ju po­nov­no vra­ti­lo pod Ini­ne sku­te. Tak­vu ide­ju od­ba­cu­je i mi­nis­tar­stvo Mar­ti­ne Da­lić, iz ko­jeg po­ru­ču­ju da “od­lu­ka o pre­uzi­ma­nju Mo­lo­vih di­oni­ca u Ini ni na koji na­čin ni- je po­ve­za­na s Pe­tro­ke­mi­jom”. Iz iz­vo­ra bli­skih Vla­di ču­je se ka­ko oz­bilj­ni­je me­đu­re­sor­ne ko­mu­ni­ka­ci­je oko na­la­že­nja rje­še­nja za Pe­tro­ke­mi­ju po do­sa­daš­njem modelu za­pra­vo nije bi­lo. Bu­du­ći da vri­je­me za Pe­tro­ke­mi­ju cu­ri, da su odav­no pro­bi­je­ni svi ro­ko­vi pos­tav­lje­ni od­lu­kom Vla­de iz ko­lo­vo­za za iz­ra­du pro­gra­ma restrukturiranja i iz­bor stra­te­škog part­ne­ra, iz­vješ­će pot­pred­sjed­ni­ce Mar­ti­ne Da­lić oči­gled­no će se na dnev­nom re­du u Vla­di na­ći kroz ne­ko­li­ko da­na. Do ta­da bi, oče­ku­je se, u ho­du tre­ba­li bi­ti ažu­ri­ra­ni ro­ko­vi za usva­ja­nje pro­gra­ma restrukturiranja, te otvo­re­ni raz­go­vo­ri sa stra­te­škim part­ne­rom. Ia­ko se u ovom tre­nut­ku ne či­ni da u Vla­di ra­ču­na­ju da to po­nov­no bu­de PPD, iz te gru­pe, pre­ma krat­kom od­go­vo­ru koji su na ci­je­li slu­čaj da­li, “da i da­lje po­du­pi­ru na­po­re vlas­ni­ka koji će bi­ti u naj­bo­ljem in­te­re­su Petrokemije”, evi­dent­no je da os­ta­ju za­in­te­re­si­ra­ni.

BORIS ŠČITAR/

Ro­ko­vi za usva­ja­nje pro­gra­ma restrukturiranja Petrokemije mo­ra­ju se ažu­ri­ra­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.