Zbog PDV-a ka­va ne smi­je po­sku­pje­ti vi­še od ku­ne >>

Ci­je­ne Iz­go­vor i za po­skup­lje­nja ko­ja ne­ma­ju ve­ze s po­rez­nim pro­mje­na­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - LJUBICA GATARIĆ/VL

Po­rez­na pre­ras­po­dje­la po­go­du­je po­ljo­pri­vred­nim sre­di­na­ma, jer se ra­ču­na da će Hr­vat­ska i s ve­ćim PDV-om os­ta­ti pri­hvat­lji­va des­ti­na­ci­ja za stra­ne gos­te

Pr­va dva da­na Nove go­di­ne u ka­fi­ći­ma po­kraj sun­cem oku­pa­nog za­gre­bač­kog ja­run­skog je­ze­ra tra­ži­lo se mjes­to vi­še, a slič­no je bi­lo i u dru­gim po­pu­lar­nim okup­lja­li­šti­ma! Ma­sov­nih po­skup­lje­nja još nije bi­lo, no pi­ta­nje je da­na ili tjed­na kad će se ugos­ti­te­lji od­lu­či­ti i na to.

Tri pro­mje­ne u pet go­di­na

Ceh ugos­ti­te­lja tvr­di da je vlas­nik ka­fi­ća s tri za­pos­le­na rad­ni­ka na 300 kva­li­tet­nih ka­va pro­da­nih po 8 kuna s do­sa­daš­njim PDVom os­tva­ri­vao samo 63 li­pe za­ra­de po jed­noj ka­vi. Da bi iz­bje­gli pos­lo­va­nje s gu­bit­kom pro­mje­ne ci­je­na su ne­mi­nov­ne. U pet go­di­na sto­pa PDVa u ugos­ti­telj­stvu mi­je­nja­la se tri pu­ta, pr­vo je pa­la s 23 na 10 pos­to, za­tim po­ras­la s 10 na 13, da bi sad ugos­ti­te­lji os­ta­li bez pov­la­šte­nog po­rez­nog sta­tu­sa.

U obra­nu svo­jih in­te­re­sa, ce­hov­sko udru­že­nje tvr­di da vlas­ni­ci ka­fi­ća i res­to­ra­na ne mo­gu pre­uze­ti do­dat­ni po­rez­ni te­ret jer im je pro­mje­na doš­la ne­na­jav­lje­no, a oni su u me­đu­vre­me­nu po­kre­nu­li nove inves­ti­ci­je. Ka­ko bi­lo, na ime ve­ćeg po­re­za ka­va nig­dje ne bi smje­la po­sku­pje­ti vi­še od jed- ne ku­ne, a so­ka dvi­je ku­ne, no ma­sov­ne pro­mje­ne ci­je­na čes­to pos­ta­ju iz­go­vor i za po­skup­lje­nja ko­ja ni­su po­tak­nu­ta po­rez­nim pro­mje­na­ma.

Vra­ća­njem PDVa na 25 pos­to Vla­da je stvo­ri­la pros­tor za sma­nje­nje PDVa na stru­ju i odvoz ot­pa­da te si­ro­vi­ne i re­pro­ma­te­ri­jal u po­ljo­pri­vre­di.

Gle­da li se re­gi­onal­no, naj­no­vi­ja po­rez­na pre­ras­po­dje­la po­go­du­je sre­di­na­ma koje su vi­še ori­jen­ti­ra­ne na po­ljo­pri­vre­du, jer se ra­ču­na da će Hr­vat­ska i s ve­ćim PDVom os­ta­ti pri­hvat­lji­va i jef­ti­na tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja za stra­ne gos­te. Mje­seč­ni pro­met u ka­fi­ći- ma i res­to­ra­ni­ma kre­će se od pri­bliž­no 800 milijuna kuna u zim­skim mje­se­ci­ma kao što su si­je­čanj i ve­lja­ča do 4,5 mi­li­jar­de kuna na vr­hun­cu se­zo­ne. Fi­na na­vo­di da je u dje­lat­nos­ti pri­pre­me i us­lu­ži­va­nja hra­ne i pi­ća bi­lo 5732 pos­lov­na su­bjek­ta koji su os­tva­ri­li 7,7 mi­li­jar­di kuna ukup­nog pri­ho­da.

Jef­ti­ni­ja stru­ja i si­ro­vi­ne

Uči­nak sni­že­ne sto­pe bio je vid­ljiv jer su inves­ti­ci­je u ugos­ti­telj­skom i tu­ris­tič­kom sek­to­ru eks­plo­di­ra­le, i je­di­ni su stvar­ni po­kre­tač iz­la­ska iz re­ce­si­je, tvr­de ugos­ti­te­lji koji su u svo­ju obra­nu što na­kon

DRŽAVA 2017. PLANIRA OD SVIH PO­RE­ZA PRIKUPITI OKO 73 MI­LI­JAR­DE KUNA, TE JOŠ 23 MI­LI­JAR­DE KUNA OD SOCIJALNIH DOPRINOSA

spu­šta­nja PDVa ni­su sma­nji­va­li ci­je­ne na­ve­li da pret­hod­nih de­set go­di­na ni­su zna­čaj­ni­je mi­je­nja­li ci­je­ne ia­ko su im ulaz­ne ci­je­ne po­put vo­de, ener­ge­na­ta i slič­no zna­čaj­no po­ve­ća­ne.

Ve­ći PDV pri­mje­nju­je se i na še­ćer (25%), te ki­no ulaz­ni­ce (13%) no ni­ža sto­pa od 13% pre­dvi­đe­na za is­po­ru­ku li­je­so­va, stru­je, odvo­za sme­ća, dje­čjih auto sje­da­li­ca te si­ro­vi­na i re­pro­ma­te­ri­ja­la u po­ljo­pri­vre­di. Država ove go­di­ne planira od svih po­re­za prikupiti oko 73 mi­li­jar­de kuna, te još 23 mi­li­jar­de kuna od socijalnih doprinosa.

Ka­fi­ći­ma i res­to­ra­ni­ma mje­seč­ni je pro­met od 800 mil. kuna zi­mi do 4,5 ml­rd. kuna na vr­hun­cu se­zo­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.