ZA NOVE TVRTKE U 2017.

HGK: BEZ ČLANARINE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tvrtke os­no­va­ne na­kon 1. si­ječ­nja 2017. bit će os­lo­bo­đe­ne pla­ća­nja članarine Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri u raz­dob­lju od go­di­ne da­na na­kon os­ni­va­nja, dok će os­ta­li­ma čla­na­ri­na os­ta­ti na is­toj ra­zi­ni kao i u ovoj go­di­ni, is­tak­nuo je pred­sjed­nik Ko­mo­re Lu­ka Bu­ri­lo­vić. Is­tak­nuo je da je HGK pro­ve­la re­for­me koje je obe­ćao na po­čet­ku man­da­ta; uki­nu­ti su do­pri­no­si, sma­njen broj za­pos­le­nih za 30 pos­to, a članarine sma­nje­ne če­ti­ri pu­ta što je ras­te­re­ti­lo gos­po­dar­stvo za 110,4 milijuna kuna. „Cilj nam je do 2022. po­ve­ća­ti udio sa­mo­fi­nan­ci­ra­nja, spus­ti­ti udio pri­ho­da od čla­na­ri­na na 50 pos­to, 25 pos­to ukup­nih pri­ho­da os­tva­ri­va­ti pru­ža­njem ko­mer­ci­jal­nih us­lu­ga te 25 pos­to ukup­nih pri­ho­da fi­nan­ci­ra­ti sred­stvi­ma EU fon­do­va“, po­ru­čio je Bu­ri­lo­vić do­dav­ši da je HGK uklju­če­na u 156 pro­je­ka­ta fi­nan­ci­ra­nih iz EU fon­do­va vri­jed­nih 120 milijuna eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.