Na kra­ju pro­ved­be IPARD-a no­vac do­bi­la 693 pro­jek­ta

Po­čeo EPFRR Pro­gram za­po­čet 2015. mo­gu ko­ris­ti­ti i je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

IPARD pro­gram za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvoj u raz­dob­lje 2007.2013., za­vr­šio je is­te­kom 2016. go­di­ne i iz bla­gaj­ne EU na ras­po­la­ga­nje nam je stav­lje­no 129,9 milijuna eura uz obve­zu da iz na­ci­onal­nog pro­ra­ču­na iz­dvo­ji do­dat­nih 42,7 milijuna eura. Na tih 172,6 milijuna eura jav­nih sred­sta­va pla­ni­ra­no je da i po­ten­ci­jal­ni ko­ris­ni­ci i inves­ti­to­ri su­dje­lu­ju s još 122,6 milijuna eura. Za sred­stva iz IPARD pro­gra­ma kan­di­di­ra­lo se 1.338 pro­je­ka­ta, pro­ci­je­nje­nih na ukup­nu vri­jed­nost ve­ću od 3,94 mi­li­jar­de kuna i uz oče­ki­va­nu pot­po­ru u vi­si­ni 2,36 mi­li­jar­di kuna. Ugo­vo­re­na su 722 pro­jek­ta či­ja ukup­na vri­jed­nost pre­la­zi 1,88 mi­li­jar­di kuna, od­nos­no 1,12 mi­li­jar­di kuna pot­po­re.

Na kra­ju pro­ved­be IPARD pro­gra­ma, za 693 pro­jek­ta is­pla­će­no je 1.016.305.075,61 kuna pot­po­re dok nji­ho­va ukup­na inves­ti­cij­ska vri­jed­nost iz­no­si 1,69 mi­li­jar­di kuna. Ipak, u pr­ve dvi­je go­di­ne is­ko­ri­šte­no je samo 7 pos­to ras­po­lo­ži­vog iz­no­sa EU pot­po­ra što uka­zu­je na po­tre­bu da se pos­tup­ci za pov­la­če­nje tog nov­ca do­dat­no po­jed­nos­ta­ve i ti­me po­kre­ne inves­ti­cij­ski cik­lus uz otva­ra­nje rad­nih mjes­ta u ru­ral­nim po­druč- ji­ma. Hr­vat­ska je 2015. započela s ko­ri­šte­njem Eu­rop­skog po­ljo­pri­vred­nog fon­da za ru­ral­ni ra­zvoj (EPFRR) u ok­vi­ru ko­je­ga je kroz Pro­gram ru­ral­nog ra­zvo­ja dos­tu­pan vi­šes­tru­ko ve­ći iz­nos na­mi­je­njen ra­zvo­ju hr­vat­ske po­ljo­pri­vre­de i se­la koji se ne od­no­si is­klju­či­vo na po­ljo­pri­vred­ni­ke i već uklju­ču­je i ši­ri spek­tar ko­ris­ni­ka po­put je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve.

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Iz IPARD-a je is­pla­će­no vi­še od mi­li­jar­du kuna pot­po­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.