Jav­ni dug pao na 85 pos­to BDP-a

Do­bri bro­je­vi u 2016.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska

je ruj­nu bi­la duž­na 289,1 mi­li­jar­du kuna či­me je država sma­nji­la jav­ni dug za 1,2 mi­li­jar­du kuna u od­no­su na ru­jan 2015. Ia­ko je ri­ječ o nez­nat­nom sma­nje­nju sa­mog du­ga ras­tom BDPa pos­tig­nu­to je osjet­no sma­nje­nje udje­la du­ga u BDPu. Ta­ko da­nas du­gu­je­mo 85 pos­to BDPa umjes­to 86,7 pos­to ko­li­ko smo du­go­va­li kra­jem 2015. Do­bra je to pri­pre­ma za fi­nan­cij­ski iz­u­zet­no zah­tjev­nu 2017.go­di­nu u ko­joj na na­pla­tu do­la­zi oko 29 mi­li­jar­di kuna du­go­va i ka­ma­ta koje tre­ba re­fi­nan­ci­ra­ti. Uko­li­ko okol­nos­ti na svjet­skim tr­ži­šti­ma ka­pi­ta­la bu­du po­volj­ne, od­nos­no ako EU za­dr­ži po­li­ti­ku ni­ske ka­mat­ne sto­pe Hr­vat­ska bi una­toč vi­so­kim po­tre­ba­ma mo­gla do­dat­no sma­nji­ti udjel jav­nog du­ga u gos­po­dar­skoj ak­tiv­nos­ti. Sta­bi­li­za­ci­ja kre­dit­nog rej­tin­ga i br­zi iz­la­zak na tr­ži­šte ka­pi­ta­la mo­glo bio po­mo­ći u sma­nje­nju ukup­nog jav­nog du­ga, ali ame­rič­ko je tr­ži­šte pos­ta­lo skup­lje pa se Hr­vat­ska jef­ti­no mo­že re­fi­nan­ci­ra­ti kod europ­skih i do­ma­ćih ku­pa­ca du­ga.

P. MACEK/PIXSELL

Mi­nis­tru Ma­ri­ću sli­je­di zah­tjev­na 2017.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.