Ju­vo Ho­me Fri­end star­tup za si­gur­nost dje­ce u ku­ćans­tvi­ma

Do­bra ide­ja Sen­zo­ri koje ro­di­te­lji pos­tav­lja­ju u ma­nje si­gur­ne di­je­lo­ve ku­će pa­ze na dje­cu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Ono po če­mu se na­ši sen­zo­ri is­ti­ču je mo­guć­nost pre­poz­na­va­nja dje­te­ta, ka­že Ma­ti­ja Sr­bić, vo­di­telj star­tup ti­ma

Ma­ti­ja Sr­bić, vo­di­telj star­tup ti­ma Ju­vo Ho­me Fri­end ide­ju za sus­tav koji su osmis­li­li do­bio je na­kon što je po­gle­dao vi­deo o ne­sre­ća­ma dje­ce u ku­ćans­tvi­ma.

Ka­ko ka­že, na­kon pro­ve­de­nog is­tra­ži­va­nja i pro­vje­ra­va­nja sta­tis­ti­ka, is­pos­ta­vi­lo se da se tak­ve ne­sre­će stvar­no do­ga­đa­ju i da samo u SADu ne­ko­li­ko milijuna dje­ce go­diš­nje bu­de oz­li­je­đe­no u nji­ma sto­ga je od­lu­čio ra­zvi­ti pro­izvod koji će po­mo­ći ro­di­te­lji­ma u nji­ho­voj stres­noj sva­kod­ne­vi­ci. Ju- vo – Ho­me Fri­end je sus­tav koji se sas­to­ji od pa­met­nih sen­zo­ra koje ro­di­telj pos­tav­lja na strop is­pred ma­nje si­gur­nih di­je­lo­va do­ma po­put ku­hi­nje, ku­pa­one, bal­ko­na, po­li­ce za knji­ge, pli­ša­ne igrač­ke ko­ja svo­jim pje­va­njem ili snim­lje­nim gla- som ro­di­te­lja za­okup­lja dje­te­to­vu paž­nju te mo­bil­ne apli­ka­ci­je za uprav­lja­nje sus­ta­vom i pri­ma­nje oba­vi­jes­ti o ne­pla­ni­ra­nom kre­ta­nju dje­te­ta. Ro­di­te­lji sa­mi oda­bi­ru gdje pos­tav­lja­ju sen­zo­re na strop i pra­te ima li kret­nje na po­dru­čju is­pod njih. Ka­da pri­mi­je­te kret­nju, ra­de pro­cje­nu na te­me­lju vi­si­ne ra­di li se o dje­te­tu. Ako se ra­di o dje­te­tu, ša­lju oba­vi­jest ro­di­te­lji­ma pu­tem mo­bil­ne apli­ka­ci­je ili pa­met­ne na­ruk­vi­ce/sa­ta. Is­to­vre­me­no, ak­ti­vi­ra se i pli­ša­na igrač­ka u ko­joj se na­la­zi zvuč­nik, ko­ja se na­la­zi u pros­to­ri­ji s dje­te­tom i kre­će pje­va­ti ili pri­ča­ti snim­lje­nim gla­som ro­di­te­lja, ka­ko bi dje­te­tu za­oku­pi­la paž­nju na ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka dok se ro­di­telj po­ja­vi. “Ono po če­mu se na­ši sen­zo­ri is­ti­ču je mo­guć­nost pre­poz­na­va­nja dje­te­ta i re­ak­ci­ja is­klju­či­vo na nje­go­vo kre­ta­nje. Ra­zvoj pro­izvo­da i da­lje tra­je. Oče­ku­je­mo go­tov pro­to­tip kra­jem si­ječ­nja, na­kon če­ga će­mo po­kre­nu­ti crowd­fun­ding kam­pa­nju”, ka­že vo­di­telj ti­ma Ma­ti­ja Sr­bić. U ovom star­tup ti­mu je šes­te­ro en­tu­zi­jas­ta, Igor Ar­muš, Sa­ra Baj­lo, Stan­ko Kr­ta­lić Ru­sen­dić, Ivor Tur­čin, Vik­tor Vi­lje­vac i Ma­ti­ja Sr­bić, a tre­nut­no pro­la­ze in­ku­ba­ci­ju u HUB385 i SPOCKu na FERu.

Bu­du­ći da im je SAD ci­lja­no tr­ži­šte, raz­miš­lja­ju o pri­dru­ži­va­nju jed­nom od ak­ce­le­ra­to­ra u SADu. “Jed­nom kad se pro­bi­je­mo na tr­ži­šte, ima­mo još mno­go ide­ja za nove pro­izvo­de koji olak­ša­va­ju sva­kod­ne­vi­cu. Glav­na pred­nost ovog pro­izvo­da je ko­ris­nič­ko is­kus­tvo. Že­li­mo ra­zvi­ti pro­izvod koji će bi­ti što jed­nos­tav­ni­ji za ins­ta­la­ci­ju u bi­lo ko­jem do­mu, koji će bi­ti po­uz­dan, ali ne­na­met­ljiv, re­agi­ra­ti i oba­vje­šta­va­ti ro­di­te­lje samo ka­da je to za­is­ta po­treb­no”, po­ru­ču­je Sr­bić.

MARKO PRPIĆ/ PIXSELL

Ci­lja­no tr­ži­šte je SAD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.