U STUDENOM U IN­DUS­TRI­JI

Vjes­ti ZA­POS­LE­NIH MA­NJE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Broj za­pos­le­nih u hr­vat­skoj in­dus­tri­ji u studenom proš­le go­di­ne bio je 0,3 pos­to ma­nji ne­go u lis­to­pa­du, dok je u od­no­su na stu­de­ni 2015. go­di­ne sma­njen za 0,6 pos­to, po­ka­zu­ju po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku (DZS). Po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku za pr­vih je­da­na­est mje­se­ci 2016. go­di­ne, pak, pre­ma is­tom raz­dob­lju go­di­ne pri­je, po­ka­zu­ju da je broj za­pos­le­nih u in­dus­tri­ji pao za 0,4 pos­to, no is­to­dob­no je pro­izvod­nost ra­da po­ras­la za 5,1 pos­to. U pre­ra­đi­vač­koj in­dus­tri­ji, u ko­joj ra­di vi­še od 91 pos­to ukup­nog bro­ja za­pos­le­nih u do­ma­ćoj in­dus­tri­ji, u studenom je na mje­seč­noj ra­zi­ni broj za­pos­le­nih pao za 0,2 pos­to, a na go­diš­njoj ra­zi­ni za 0,4 pos­to, uz porast pro­izvod­nos­ti ra­da za 5,2 pos­to.

I. Č./PIX

Naj­vi­še za­pos­le­nih u pre­ra­đi­vač­koj in­dus­tri­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.