Od si­ječ­nja jef­ti­ni­ji odvoz ko­mu­nal­nog ot­pa­da

Si­sak Po­rez­na re­for­ma do­ve­la do po­jef­ti­nje­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od

po­čet­ka 2017. go­di­ne Siš­ča­ni će us­lu­ge odvo­za i zbri­nja­va­nja ko­mu­nal­nog ot­pa­da pla­ća­ti osam pos­to ma­nje u od­no­su na proš­lu go­di­nu, a ni­ža ci­je­nu us­lu­ga omo­gu­će­na je po­rez­nom re­for­mom, od­nos­no sma­nje­njem PDVa s 25 na 13 pos­to, ali i do­brim sta­njem u grad­skom tr­go­vač­kom druš­tvu, pri­op­ći­la je u po­ne­dje­ljak di­rek­to­ri­ca Gos­po­da­re­nja ot­pa­dom Si­ska San­dra Div­ja­ki­nja. Na­ime, u od­no­su na is­to raz­dob­lje od pri­je tri go­di­ne, Gos­po­da­re­nje ot­pa­dom je us­pješ­no fi­nan­cij­ski kon­so­li­di­ra­no i res­truk­tu­ri­ra­no, pa je pos­lo­va­nje sta­bil­no i bez du­bi­oza.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.