U DUBROVNIKU ZA DOČEK

GO­TO­VO 5000 GOS­TI­JU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

No­vu go­di­nu u Dubrovniku je do­če­ka­lo go­to­vo 5000 gos­ti­ju, što je 9 pos­to vi­še u od­no­su pre­ma proš­loj go­di­ni, a u pro­sin­cu je os­tva­re­no čak 26 pos­to vi­še do­la­za­ka i 27 pos­to vi­še no­će­nja ne­go u pro­sin­cu 2015., obja­vi­la je u po­ne­dje­ljak Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca gra­da Du­brov­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.